OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE DANYCH

Dostępne w: język angielski

Data wejścia w życie: 5 lutego 2020 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Dotyczące Danych (niniejsze „Warunki”) wraz z Formularzem Upoważnienia, który zawiera odwołania do niniejszych Warunków (o ile będzie miało to zastosowanie) (łącznie „Umowa”) regulują dostarczanie Danych przez Spółkę oraz ich wykorzystanie przez FourKites. 

ZARYS OGÓLNY

FourKites i Spółka mają Wspólnego Klienta, który zaangażował FourKites w celu dostarczenia mu wsparcia w zakresie usprawnienia przewozu towarów, co obejmuje automatyzację niektórych aspektów jego zdolności śledzenia ładunku. Celem Umowy jest umożliwienie przekazywania wybranych Danych za pośrednictwem platformy FourKites, czego ostatecznym beneficjentem będzie nasz Wspólny Klient („Cel”).

KONTEKST

FourKites jest dostawcą własnej platformy predictive supply chain visibility (prognostycznej widoczności łańcucha dostaw) i interfejsu API, która, między innymi, przetwarza Dane  dostarczane przez Przewoźników, Dostawców Usług Telematycznych oraz inne osoby trzecie, w celu umożliwienia uczestnikom branży logistycznej i transportowej, lepszego planowania, zarządzania oraz śledzenia lokalizacji ładunku, jak również wzajemnego porozumiewania się („Platforma”).

BRAK OPŁAT

Żadna ze stron nie jest zobowiązana do uiszczania opłat, prowizji, tantiem ani innych kwot na rzecz drugiej strony ani innej osoby trzeciej w związku z Umową.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH WYKORZYSTANIE

Spółka niniejszym udziela FourKites oraz jej podmiotom powiązanym ograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na uzyskiwanie dostępu do Danych lub otrzymywanie ich w inny sposób, jak również do włączanie Danych lub API (Interfejsu Programistycznego Aplikacji), który może zostać dostarczony FourKites przez Spółkę w celu otrzymywania i wprowadzania takich danych telematycznych do Platformy w celu realizacji Celu, a także na kopiowanie, udostępnianie lub inne wykorzystanie Danych w sposób określony w Umowie. Spółka rozumie i zgadza się na to, że FourKites udostępnia Dane dotyczące Wspólnego Klienta upoważnionym użytkownikom konta w Platformie należącego do takiego Wspólnego Klienta, osobom trzecim za pośrednictwem Platformy w zakresie, o który prosił lub na który zezwolił taki Wspólny Klient, jak również w innych przypadkach zatwierdzonych w Umowie Wspólnego Klienta. Ponadto, jeżeli Spółka jest Przewoźnikiem zaangażowanym przez pośrednika w zakresie przewozu ładunku na rzecz Wspólnego Klienta, FourKites udostępnia Dane dotyczące takiego ładunku pośrednikowi. Spółka również wyraża zgodę na to, że FourKites lub jej podmioty powiązane mogą dokonywać anonimizacji lub agregacji Danych (takie zanonimizowane lub zagregowane dane są dalej zwane łącznie „Danymi Zagregowanymi”) w celu sporządzania raportów, analiz oraz ulepszeń, jak również w celu włączenia takich Danych Zagregowanych zawierających Dane do innych funkcjonalności lub produktów w związku z Platformą.

FourKites będzie uzyskiwać Dane wyłącznie od określonych Przewoźników realizujących transport ładunku na rzecz Wspólnego Klienta, który poprosił o dostęp do Danych i który albo zostanie oddzielnie zidentyfikowany przez FourKites na piśmie albo w formie elektronicznej wobec Spółki, albo jeżeli Spółka jest Przewoźnikiem zaangażowanym przez pośrednika, wobec pośrednika (przy czym rozumie się, że po ukończeniu realizacji dostawy przez dany pojazd lub statek, FourKites przestanie gromadzić Dane dotyczące takiego pojazdu lub statku, chyba że taki pojazd lub statek zostanie wykorzystany do realizacji innej dostawy w ramach Platformy). W każdym czasie Spółka może cofnąć zgodę dla określonego Wspólnego Klienta za uprzednim pisemnym powiadomieniem FourKites.; z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli Spółka jest Przewoźnikiem zaangażowanym przez pośrednika, Spółka może cofnąć zgodę na wykorzystanie danego pośrednika składając uprzednie pisemne powiadomienie FourKites.

Po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu przez Spółkę zgody dla danego Wspólnego Klienta lub pośrednika, FourKites nadal przysługiwało będzie prawo do wykorzystania Danych zgromadzonych przed dniem takiego rozwiązania lub cofnięcia, z zastrzeżeniem warunków Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

FourKites zapewni bezpieczeństwo Danych zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami w branży. Dane będą przechowywane przez FourKites w chronionych hasłem usługach plikowych w bezpiecznych środowiskach. Hasła użytkowników będą zaszyfrowane i zakodowane w bazie danych.

FourKites przetwarza dane osobowe stanowiące część Danych uzyskiwanych na podstawie Umowy zgodnie z Umową oraz odpowiednimi instrukcjami, umowami lub innymi uzgodnieniami pomiędzy FourKites a Wspólnym Klientem/Wspólnymi Klientami.

W przypadku otrzymania przez FourKites na podstawie Umowy Danych zawierających dane osobowe pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii, FourKites będzie przetwarzać takie dane osobowe wyłącznie w ograniczonych celach określonych w Umowie; zapewni co najmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych zawartych w Danych, jaki jest wymagany w ramach Programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield); jak również niezwłocznie zawiadomi Spółkę, jeżeli stwierdzi, że nie jest w stanie dłużej realizować obowiązków wynikających z Umowy, a w takim przypadku, według uznania FourKites, FourKites przestanie przetwarzać dane osobowe zawarte w Danych lub niezwłocznie podejmie odpowiednie i wystarczające działania w celu zapewnienia, że przetwarzanie spełnia poziom ochrony, który jest wymagane w ramach Programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield). Spółka przyjmuje do wiadomości, że FourKites może ujawnić Umowę oraz odpowiednie regulacje w zakresie prywatności Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych, Federalnej Komisji Handlu lub odpowiednim europejskim organom nadzorczym na ich żądanie. Termin „dane osobowe” ma znaczenie nadane mu w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 („RODO”), a termin „Program Privacy Shield” oznacza programy certyfikacji własnej Privacy Shield EU-USA oraz Szwajcaria-USA prowadzone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, które obejmują Zasady Programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield) (uzupełnione o Zasady Uzupełniające) zawarte w Załączniku II do Decyzji Komisji Europejskiej C(2016)4176 z dnia 12 lipca 2016 r. (która może zostać zmieniona, rozwiązana lub zastąpiona).

W zakresie, w jakim prawo rosyjskie lub ukraińskie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, które stanowią część Danych:

  1.  Spółka będzie uznawana za niezależnego operatora (administratora) danych osobowych; w takim przypadku, FourKites będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu Wspólnego Klienta; 
  2. Spółka zapewni, że istnieją wystarczające podstawy prawne do odpowiedniego przetwarzania danych, jak również, że Spółka wypełnia inne obowiązki operatora (administratora) określone w przepisach prawa, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy; w szczególności, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, Spółka uzyska zgody osób, których dane dotyczą na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym na przekazywanie danych osobowych FourtKites oraz Wspólnemu Klientowi oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych przez FourKites i Wspólnego Klienta;
  3. Spółka przedstawi FourKites, na jej żądanie, wystarczające dowody potwierdzające przestrzeganie przez Spółkę mających zastosowanie przepisów prawa o ochronie danych;

jeżeli zastosowanie ma prawo rosyjskie, Spółka zapewni, że rejestrowanie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, poprawianie (aktualizacja, zmiana) i odzyskiwanie danych osobowych obywateli rosyjskich odbywać się będzie z wykorzystaniem baz danych zlokalizowanych w Rosji.

W zakresie, w jakim prawo australijskie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, które stanowią część Danych, FourKites zapewni, że takie przetwarzanie jest zgodne z australijską ustawą o prywatności z 1988 r. (Cth) oraz Australijskimi Zasadami Prywatności, które stanowią część tej ustawy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA

Okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się w dniu Akceptacji i biegnie do czasu wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z jej postanowieniami. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, doręczając drugiej stronie pisemne wypowiedzenie, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.

POUFNOŚĆ

Każda ze stron („strona otrzymująca”) zgadza się, że wszelkie informacje o charakterze biznesowym, technicznym finansowym, jak również wszelkie inne informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym uzyskane od drugiej strony („strona ujawniająca”) stanowią informacje poufne strony ujawniającej („Informacje Poufne”). Strona otrzymująca zobowiązuje się, że: (i) będzie chronić Informacje Poufne strony ujawniającej przy zachowaniu tego samego stopnia ostrożności, który stosuje do ochrony własnych informacji poufnych lub zastrzeżonych o podobnej wadze, ale w każdym razie nie mniejszego niż należyty stopień ostrożności; (ii) ograniczy dostęp do Informacji Poufnych do tych pracowników, współpracowników, podwykonawców przetwarzania oraz podwykonawców, którzy potrzebują takich informacji w związku z Celem i którzy są związani obowiązkiem zachowania poufności i ograniczenia wykorzystania danych gwarantującym taki sam poziom ochrony Informacji Poufnych strony ujawniającej, jak przewidziany warunkami Umowy; oraz (iii) za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, nie będzie ujawniać Informacji Poufnych strony ujawniającej osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub na wniosek strony ujawniającej, strona otrzymująca zwróci stronie ujawniającej lub zniszczy (oraz potwierdzi takie zniszczenie na piśmie) wszelkie Informacje Poufne takiej strony ujawniającej (za wyjątkiem Danych), wszelkie dokumenty oraz nośniki zawierające takie Informacje Poufne, jak również wszelkie kopie lub wyciągi powyższych informacji, pod warunkiem, że FourKites zniszczy Dane zgodnie z politykami FourKites w zakresie kopii zapasowych i przechowywania. Strona otrzymująca nie będzie związana obowiązkiem wynikającym z niniejszego ustępu w stosunku do informacji, które strona otrzymująca jest zobowiązana ujawnić na mocy prawa lub na podstawie orzeczenia właściwego sądu, pod warunkiem, że strona otrzymująca niezwłocznie zawiadomi stronę ujawniającą o takim ujawnieniu i będzie postępować zgodnie z nakazem zabezpieczającym wydanym w stosunku do takiego ujawnienia. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO DRUGIEJ STRONY ANI W INNY SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, DOMNIEMANYCH, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH, W TYM UTRACONYCH KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB INNEJ UMOWY, PRZEPISÓW PRAWA, USTAWY LUB NA INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ LUB NA RÓWNOWAŻNEJ PODSTAWIE, A PONADTO ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA ANI SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZYPADKÓW DZIAŁANIA „SIŁY WYŻSZEJ” LUB INNYCH ZDARZEŃ POZOSTAJĄCYCH POZA ROZSĄDNĄ KONTROLĄ TAKIEJ STRONY. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

ROSZCZENIA PRZECIWKO FOURKITES

Spółce przysługują wszelkie prawa, tytuł oraz własność, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Danych, które są konieczne do udzielenia licencji na podstawie Umowy; Dane nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, a ponadto podanie Danych FourKites oraz ich wykorzystanie przez FourKites zgodnie z Umową jest zgodne z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami, w tym w zakresie uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i zasadami dotyczącymi ochrony danych, w celu gromadzenia Danych, przekazywania Danych FourKites oraz wykorzystania Danych w Platformie, jak opisano to w Umowie.

Spółka będzie bronić  FourKites, jej podmioty powiązane, jak również odpowiednio ich następców prawnych, cesjonariuszy, członków władz, dyrektorów i pracowników (każdy z nich zwany „Stroną Poszkodowaną FourKites”) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, powództwami lub postępowaniami wniesionymi lub wszczętymi przeciwko Stronie Poszkodowanej FourKites przez osobę trzecią, wynikającymi z naruszenia jakichkolwiek oświadczeń zawartych w ustępie powyżej („Roszczenie”) jak zwolni Stronę Poszkodowaną FourKites z obowiązku zapłaty wszelkiego odszkodowania zasądzonego prawomocnym orzeczeniem oraz rozsądnych kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez Stronę Poszkodowaną FourKites, jak również w zakresie kosztów lub odszkodowania uzgodnionych w ugodzie; pod warunkiem, że FourKites (i) niezwłocznie zawiadomi Spółkę na piśmie o Roszczeniu; (ii) przekaże Spółce wyłączną kontrolę nad obroną lub ugodą dotyczącą Roszczenia (z tym jednak zastrzeżeniem, że Spółka nie może zawrzeć ugody w zakresie Roszczenia, jeżeli ugoda bezwarunkowo nie zwalnia Strony Poszkodowanej FourKites z wszelkiej odpowiedzialności); oraz (iii) zapewni Spółce wszelką rozsądną pomoc, na koszt Spółki. Ograniczenia odpowiedzialności określone w Ustępie Odpowiedzialność nie ograniczają obowiązków Spółki w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności wynikających z niniejszego Ustępu.

FOURKITES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ, PRZEWOŹNIKA, DOSTAWCÓW USŁUG TELEMATYCZNYCH, WSPÓLNYCH KLIENTÓW LUB INNE OSOBY TRZECIE WSZELKICH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA, REGULACJI I ZASAD DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH, W ZWIĄZKU Z DOSTARCZANIEM I WYKORZYSTANIEM DANYCH PRZEWIDZIANYMI UMOWĄ. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

DOSTAWCY USŁUG TELEMATYCZNYCH

W zakresie w jakim Spółka jest Przewoźnikiem i nie będzie dostarczać Danych bezpośrednio FourKites, a zamiast tego będzie wymagała od FourKites uzyskania Danych od Dostawców Telmatyki Spółki lub od innej osoby trzeciej, Spółka niniejszym upoważnia FourKites do przedstawienia elektronicznego lub papierowego egzemplarza Umowy Dostawcy Usług Telematycznych lub innej zidentyfikowanej osobie trzeciej, a Spółka w dobrej wierze będzie współpracować z FourKites i dostarczy wszelką inną dokumentację wymaganą przez Dostawcę Usług Telematycznych lub taką inną osobę trzecią, tak żeby Dostawca Usług Telematycznych lub osoba trzecia mogła umożliwić FourKites dostęp do Danych zgodnie z Umową.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Wszelkie spory wnikające z Umowy lub z nią związane podlegają prawu Stanu Illinois, z wyłączeniem norm kolizyjnych i wszelkie takie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd stanowy lub federalny zlokalizowany w Hrabstwie Cook, Illinois. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje wyraźnie wyłączone. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu. Umowa zastępuje wszelkie uprzednie pisemne i ustne komunikaty, oświadczenia, zobowiązania i uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu Umowy i jest nadrzędna w stosunku do wszelkich sprzecznych lub dodatkowych komunikatów wymienianych między stronami. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego instrumentu z właściwymi podpisami stron. Żadne zrzeczenie się nie będzie uznawane za skuteczne, o ile nie będzie podpisane przez stronę, której takie zrzeczenie się dotyczy, a ponadto żadne zrzeczenie się skorzystania z prawa wynikającego z naruszenia nie będzie uznawane za zrzeczenie się tego prawa ani na zgodę na inne naruszenie lub zrzeczenie się innego prawa wynikającego z Umowy. Jeżeli postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Umowy, które pozostaną ważne oraz wykonalne, tak jakby Umowa nie zawierała takiego postanowienia. Strony zobowiązują się do zastąpienia takiego postanowienia postanowieniem ważnym, w największym stopniu oddającym intencję zastępowanego postanowienia. Wszelkie powiadomienia składane zgodnie z Umową uznaje się za skutecznie w chwili doręczenia osobiście albo w terminie jednego dnia od wysłania takiego powiadomienia renomowaną pocztą kurierską z potwierdzeniem odbioru następnego dnia, w każdym przypadku na taki adres strony otrzymującej, jaki taka strona może uaktualnić w każdym czasie. Powiadomienia kierowane do FourKites muszą być wysyłane głównemu doradcy prawnemu FourKites.

JĘZYK

Spółka wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że językiem wszelkich postępowań prawnych, wszelkiego rodzaju, wynikających lub związanych z Umową będzie angielski. Wyłącznie dla wygody, Umowa może zostać przetłumaczona na języki inne niż angielski. W przypadku rozbieżności wynikających z interpretacji lub wykonania Umowy, wersja w języku angielskim jest przeważająca w stosunku do wersji sporządzonej w jakimkolwiek innym języku.

DEFINICJE

Przewoźnik oznacza osobę trzecią, która realizuje transport na rzecz Wspólnych Klientów.

Spółka oznacza Przewoźnika, Dostawcę Usług Telematycznych lub inny podmiot zewnętrzny dostarczający Dane FourKites, który zaakceptował Umowę poprzez kliknięcia pola potwierdzającego akceptację albo poprzez podpisanie Formularza Upoważnienia, który zawiera odniesienie do niniejszych Warunków.

Dane oznaczają dane telematyczne lub inne dane lokalizacyjne dotyczące pojazdu przewożącego towary na rzecz Wspólnych Klientów, przekazywane przez Spółkę FourKites.

FourKites oznacza FourKites, Inc., spółkę prawa Delaware, z siedzibą główną pod adresem 500 W. Madison St., Suite 3300, Chicago, IL 60661.

Wspólny Klient oznacza osobę trzecią, która jest klientem FourKites oraz bezpośrednim lub pośrednim klientem Spółki, zwykle w przypadku gdy Spółka jest Przewoźnikiem lub Dostawcą Usług Telematycznych, który jest odrębnie identyfikowany przez FourKites na piśmie albo w formie elektronicznej wobec Spółki.

Dostawca Usług Telematycznych oznacza dostawcę usług telematycznych lub innego dostawcę urządzeń śledzących GPS lub innych urządzeń, które są lub mogą być wykorzystywane przez Spółkę w celu uzyskania informacji dotyczących usług transportu, w tym, na przykład, wszelkich informacji śledzenia GPS oraz zarejestrowanych informacji dotyczących towarów podczas ich transportu realizowanego przez Spółkę.

AKCEPTACJA

Spółka akceptuje i zgadza się na objęcie jej Umową (dalej: „Akceptacja”) albo poprzez (1) kliknięcie pola potwierdzającego akceptację albo (2) poprzez podpisanie Formularza Upoważnienia, który zawiera odniesienie do niniejszych Warunków. Osoba akceptująca Umowę akceptuję ją w imieniu Spółki i oświadcza, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki. Jeżeli osoba akceptująca Umowę nie posiada takiego upoważnienia albo nie zgadza się z Umową, nie powinna akceptować Umowy i nie może udostępniać Danych FourKites.

Menu
+