Skip to Main Content

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY – EOG

Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2022 r.

 

Zakres informacji o przetwarzaniu danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorstw, posiadamy i przetwarzamy szeroki zakres informacji, z których część dotyczy osób, które dla nas pracują. Niniejsza Informacja wyjaśnia, jakiego rodzaju informacje przetwarzamy, dlaczego je przetwarzamy i jak to przetwarzanie może na Pana/Panią wpłynąć.

Informacja dotyczy osób, które pracują dla FourKites (w tym NIC GmbH), zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i na innej podstawie. Ma ona zastosowanie również do byłych pracowników. Proszę pamiętać, że dla celów niniejszej Informacji, odpowiednim podmiotem FourKites jest podmiot, który zatrudnia Pana/Panią na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie.

Niniejsza Informacja składa się z Informacji Podstawowej, Informacji Uzupełniającej oraz  Załączników. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Informacją Podstawową, zawierającą najważniejsze informacje odnośnie do tego, jakie dane przetwarzamy oraz dlaczego i w jaki sposób je przetwarzamy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy posłużyć się odnośnikami do odpowiednich części Informacji Uzupełniającej.

Prosimy również o zapoznanie się z Załącznikiem dotyczącym kraju, w którym jest Pan/Pani zatrudniony/-a, w celu uzyskania konkretnych informacji, o ile mają zastosowanie, dotyczących Pana/Pani kraju.

W Informacji Uzupełniającej wyjaśniamy, co rozumiemy przez „Dane Osobowe”, „przetwarzanie”, „Wrażliwe Dane Osobowe” i inne terminy użyte w Informacji.

2. W skrócie, niniejsza Informacja wyjaśnia:

 • jakie Dane Osobowe przechowujemy i dlaczego je przetwarzamy;
 • podstawy prawne, które pozwalają nam na przetwarzanie Pana/Pani Danych Osobowych;
 • skąd pochodzą Dane Osobowe, kto ma do nich wgląd i jak długo są one przez nas przechowywane;
 • w jaki sposób może Pan/Pani uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych oraz wykonać inne przysługujące Panu/Pani prawa;
 • w jaki sposób można się z nami skontaktować.

Dane Osobowe — jakie dane przechowujemy i dlaczego je przetwarzamy

3. Przetwarzamy Pana/Pani Dane Osobowe w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, w tym w celach związanych z zarządzaniem, administracją, zatrudnieniem oraz w celach prawnych. Informacja Uzupełniająca zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat tych celów, rodzaju Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane, oraz podstaw, na jakich przetwarzamy Dane Osobowe. Patrz Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych i Dodatkowe informacje na temat przetwarzanych przez nas Danych Osobowych i naszych celów.

Skąd pochodzą Dane Osobowe i kto ma do nich wgląd

4. Niektóre z przechowywanych przez nas Danych Osobowych, pochodzą od Pana/Pani. Na przykład, podane nam przez Pana/Panią dane kontaktowe i dane rachunku bankowego.

Inne Dane Osobowe dotyczące Pana/Pani są generowane w trakcie wykonywania pracy, na przykład pochodzą od Pana/Pani przełożonych, współpracowników i klientów lub innych osób spoza organizacji, z którymi ma Pan/Pani do czynienia.

Wgląd do Pana/Pani Danych Osobowych wewnętrznie będą mieli menedżerowie, dział kadr oraz, w niektórych przypadkach, inni współpracownicy. Dane Osobowe będą również przekazywane na zewnątrz organizacji, na przykład osobom, z którymi się Pan/Pani kontaktuje, agencjom płacowym i innym usługodawcom.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w Informacji Uzupełniającej. Patrz Skąd pochodzą dane osobowe oraz Kto ma wgląd do Pana/Pani Danych Osobowych?

Jak długo przechowywane są Dane Osobowe?

5. Nie przechowujemy Danych Osobowych przez określony czas, ale nie będziemy ich przechowywać dłużej niż jest to konieczne do realizacji naszych celów. Co do zasady, będziemy przechowywać Pana/Pani Dane Osobowe przez okres zatrudnienia oraz przez pewien czas po jego zakończeniu.

Patrz Przechowywanie Danych Osobowych — dalsze informacje w Informacji Uzupełniającej.

Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG

6. Nasza siedziba główna znajduje się w USA, a ponadto mamy biura w Niderlandach, Niemczech, Polsce, Singapurze i Indiach. Nasze zespoły ds. kadr i finansów znajdują się w USA, Niderlandach, Niemczech i Indiach. Z tego względu, w związku z naszą działalnością oraz w celach związanych z zatrudnieniem, administracją, zarządzaniem oraz w celach prawnych, będziemy przekazywać dane osobowe poza EOG do innych spółek z grupy FourKites. Będziemy je również przekazywać naszym zewnętrznym dostawcom usług w innych krajach.

Dalsze informacje na temat tego przekazywania oraz środków podjętych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych znajdują się w Informacji Uzupełniającej w części Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG – więcej informacji.

Twoje prawa w zakresie Danych Osobowych

7. Ma Pan/Pani prawo zażądać informacji na temat dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych, które przetwarzamy (tzw. “żądanie udostępnienia danych”). Dalsze informacje na ten temat oraz na temat innych przysługujących Panu/Pani praw znajdują się w Informacji Uzupełniającej w części Dostęp do Danych Osobowych i inne prawa. Wyjaśniamy również, w jaki sposób można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

8. Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony w EOG, administratorem danych w odniesieniu do Pana/Pani Danych Osobowych będzie podmiot, który Pana/Panią zatrudnia. W niektórych przypadkach, administratorem danych będzie FourKites, Inc.

Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, może się Pan/Pani z nami skontaktować pod adresem [email protected].

Status niniejszej Informacji

9. Niniejsza Informacja nie stanowi części umowy o pracę i nie tworzy żadnych umownych praw ani obowiązków. Może ona zostać zmieniona przez nas w każdym czasie.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Co rozumiemy przez „Dane Osobowe” i „przetwarzanie”?

1. „Dane Osobowe” to informacje dotyczące Pana/Pani (lub informacje, na podstawie których można Pana/Panią zidentyfikować), które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub które są (lub mają stać się) częścią ustrukturyzowanego obsługiwanego ręcznie zbioru danych. Obejmują one nie tylko dane faktyczne na Pana/Pani temat, ale również intencje i opinie na Pana/Pani temat.

Dane Osobowe „przetwarzane w sposób zautomatyzowany” obejmują informacje przechowywane lub dotyczące wykorzystania komputera, laptopa, telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia. Obejmują one Dane Osobowe pozyskane za pomocą takiego sprzętu jak karty dostępu do budynku, dane dotyczące korzystania z pojazdów, jak również dane dźwiękowe i wizualne, na przykład pochodzące z monitoringu lub zdjęć.

Przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności w odniesieniu do Danych Osobowych. Na przykład, obejmuje gromadzenie, przechowywanie, ujawnianie i usuwanie Danych Osobowych.

Dane Osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, stanu zdrowia, orientacji seksualnej, życia seksualnego, przynależności od związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne podlegają szczególnej ochronie i są uznawane przez przepisy europejskiego prawa ochrony danych za „Wrażliwe Dane Osobowe”.

Zawarte w niniejszej Informacji odniesienia do zatrudnienia, pracy (i podobne wyrażenia) obejmują wszelkie umowy, na mocy których osoba fizyczna świadczy na naszą rzecz pracę lub usługi. Na przykład, kiedy mówimy o „umowie o pracę”, oznacza to również umowę, na podstawie której świadczy Pan/Pani usługi na naszą rzecz; kiedy mówimy o zakończeniu zatrudnienia, oznacza to również rozwiązanie umowy o świadczenie usług. Używamy słowa “Pan/Pani” w odniesieniu do każdej osoby objętej zakresem niniejszej Informacji.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Jakie są podstawy przetwarzania?

10. Zgodnie z przepisami o ochronie danych, istnieją różne podstawy, na których możemy się opierać w zakresie przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych. W niektórych kontekstach, zastosowanie ma więcej niż jedna podstawa. Pogrupowaliśmy te podstawy na Umowę, Obowiązek Prawny, Uzasadnione Interesy oraz Zgodę i wyjaśniamy, co te terminy oznaczają w tabeli poniżej.

Termin Podstawa przetwarzania Wyjaśnienie
Umowa Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy z zawartej z Panem/Panią lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy Obejmuje to wykonywanie przez nas naszych umownych praw i obowiązków.
Obowiązek Prawny Przetwarzanie niezbędne do spełnienia naszych obowiązków prawnych. Zapewnienie wykonywania przez nas naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych. Na przykład, zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy oraz zapobieganie bezprawnej dyskryminacji
Uzasadnione Interesy Przetwarzanie niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej My lub osoba trzecia mamy uzasadnione interesy związane z prowadzeniem, zarządzaniem i administrowaniem naszą działalnością w sposób skuteczny i właściwy, a w związku z tymi interesami przetwarzamy Pana/Pani Dane Osobowe.

Pana/Pani Dane Osobowe nie będą przetwarzane na tej podstawie, jeżeli Pana/Pani interesy, prawa i wolności są nadrzędne w stosunku do interesów naszych lub osoby trzeciej.

Zgoda Udzielił/a Pan/Pani wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych Co do zasady, przetwarzanie Danych Osobowych w związku z zatrudnieniem nie jest uzależnione od Pana/Pani zgody. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których będziemy wykonywać określone czynności, takie jak wystawianie referencji, potrącanie składek związkowych lub uzyskiwanie raportów medycznych, opierając się na Pana/Pani zgodzie na takie działanie.

Przetwarzanie Wrażliwych Danych Osobowych

11. W przypadku przetwarzania przez nas dotyczących Pana/Pani Wrażliwych Danych Osobowych, oprócz zapewnienia, że ma zastosowanie jedna z podstaw przetwarzania wymienionych powyżej, zapewnimy, że zastosowanie ma co najmniej jedna z podstaw przetwarzania Wrażliwych Danych Osobowych. W skrócie, obejmują one:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z Pana/Pani lub naszymi obowiązkami i prawami w odniesieniu do zatrudnienia, o ile jest to dozwolone przez prawo lub układ zbiorowy;
 • Przetwarzanie dotyczące Danych Osobowych, które zostały przez Pana/Panią upublicznione;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • Przetwarzanie danych w celach związanych z równością i różnorodnością w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dalsze informacje na temat przetwarzanych przez nas Danych Osobowych i naszych celów

12. W Informacji Podstawowej przedstawiono cele, w jakich przetwarzamy Pana/Pani Dane Osobowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat tych celów, przykłady Danych Osobowych oraz podstawy przetwarzania przez nas Danych Osobowych, znajdują się w poniższej tabeli.

Przykłady przedstawione w tabeli nie stanowią oczywiście zamkniętego katalogu. Na przykład, chociaż tabela nie wspomina o Danych Osobowych dotyczących przestępstw, gdybyśmy dowiedzieli się, że osoba pracująca dla nas jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, moglibyśmy przetwarzać te informacje, jeśli byłoby to istotne dla naszych celów.

Cel Przykłady Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane  Podstawy przetwarzania 
Rekrutacja Informacje dotyczące Pana/Pani podania o pracę i naszej oceny tego podania, faktu złożenia przez Pana/Panią podania oraz odnotowania go w naszych rejestrach, Pana/Pani referencji, wszelkich kontroli, jakie możemy przeprowadzić w celu weryfikacji podanych informacji lub prześwietlenia przeszłości (jeśli zezwala na to lokalne prawo) oraz wszelkie informacje związane z Pana/Pani prawem do pracy. W stosownych przypadkach możemy również przetwarzać informacje dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności oraz w związku z dostosowaniem warunków pracy. Obowiązek Prawny

(Decyzja o zawarciu) Umowy

Uzasadnione Interesy

Pana/Pani umowa o pracę lub umowa o świadczenie usług, w tym jej zawarcie, wykonywanie i zmiany do niej Informacje o warunkach zatrudnienia w danym czasie, w tym o wynagrodzeniu i świadczeniach, takich jak uczestnictwo w systemie emerytalnym, ubezpieczenie na życie i medyczne oraz wszelkie programy premiowe lub dotyczące akcji pracowniczych Umowa

Obowiązki Prawne

Uzasadnione Interesy

Kontakt z Panem/Panią lub z innymi osobami w Pana/Pani imieniu Pana/Pani adres i numer telefonu, informacje o kontaktach w nagłych wypadkach oraz informacje o najbliższych krewnych Umowa

Uzasadnione Interesy

Administrowanie listą płac Informacje o rachunku bankowym, składkach emerytalnych oraz o podatkach i ubezpieczeniu społecznym

Informacje o frekwencji, urlopach wypoczynkowych i innych oraz absencji chorobowej

Umowa

Obowiązek Prawny

Uzasadnione Interesy

Wspieranie i zarządzanie pracą i wynikami pracy oraz wszelkimi problemami zdrowotnymi Informacje związane z Pana/Pani pracą, wszystkim, co Pan/Pani robi w pracy i Pana/Pani wynikami pracy, w tym zapisy dokumentów i wiadomości e-mail utworzonych przez Pana/Panią lub z Panem/Panią związanych oraz informacje o korzystaniu przez Pana/Panią z naszych systemów, w tym komputerów, laptopów i innych urządzeń.

Informacje z zakresu zarządzania dotyczące Pana/Pani, w tym notatki ze spotkań i dokumentacja dotycząca oceny.

Informacje o przestrzeganiu przez Pana/Panią naszych polityk.

Informacje dotyczące zarzutów dyscyplinarnych, postępowań wyjaśniających i procesów oraz informacje dotyczące skarg, w które jest lub może być Pan/Pani bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany/a.

Informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym formularze samodzielnej oceny zdrowia, notatki o stanie zdrowia oraz raporty medyczne i z zakresu medycyny pracy.

Umowa

Obowiązek Prawny

Uzasadnione Interesy

Zmiana warunków zatrudnienia lub jego zakończenie Informacje związane z czymkolwiek, co może mieć wpływ na kontynuację zatrudnienia lub warunki Pana/Pani zatrudnienia, w tym wszelkie propozycje awansu, zmiany wynagrodzenia lub świadczeń, zmiany organizacji pracy lub zakończenia zatrudnienia Umowa

Uzasadnione Interesy

Bezpieczeństwo fizyczne i systemowe Obraz z kamer monitoringu

Rejestry dotyczące użycia kart typu swipe i podobnych kart dostępu

Rejestry dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych systemów, w tym komputerów, telefonów i innych urządzeń oraz haseł.

Umowa

Obowiązek Prawny

Uzasadnione Interesy

Dostarczanie referencji w związku z poszukiwaniem przez Pana/Panią nowego zatrudnienia Informacje na temat zatrudnienia u nas i wyników pracy Zgoda

Uzasadnione Interesy

Przekazywanie informacji osobom trzecim w związku z planowanymi lub przeprowadzanymi przez nas transakcjami Informacje o umowie o pracę i inne dane dotyczące zatrudnienia, które mogą być wymagane przez stronę transakcji, np. potencjalnego nabywcę, sprzedawcę lub outsourcera Uzasadnione Interesy
Monitorowanie różnorodności i równych szans W zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo lokalne, informacje o narodowości, pochodzeniu rasowym i etnicznym, płci, orientacji seksualnej, religii, niepełnosprawności i wieku. Zgoda

Uzasadnione Interesy

Monitorowanie i kontrola zgodności z zasadami i przepisami, zarówno ogólnymi, jak i szczegółowymi Oczekujemy, że nasi pracownicy i personel będą przestrzegać naszych polityk i zasad, i w związku z tym możemy monitorować nasze systemy w celu sprawdzenia ich przestrzegania (np. zasady dotyczące dostępu do pornografii w pracy). Możemy również mieć konkretne wątpliwości dotyczące zgodności i sprawdzać system oraz inne dane w celu zbadania tych wątpliwości (np. rejestry logowania, rejestry użytkowania, wiadomości e-mail i dokumenty, obrazy z kamer monitoringu). Uzasadnione Interesy
Spory i postępowania sądowe Wszelkie informacje istotne lub potencjalnie istotne dla dotyczącego nas sporu lub postępowania sądowego Uzasadnione Interesy

Obowiązek Prawny

Ustalenia ze związkami zawodowymi Szczegóły dotyczące członkostwa w związkach zawodowych i potrąceń składek dokonywanych u źródła Umowa
Bieżące działania biznesowe, w tym marketing i relacje z klientami Informacje dotyczące wykonywanej dla nas przez Pana/Panią pracy, Pana/Pani stanowiska i danych kontaktowych, w tym relacji z obecnymi lub potencjalnymi klientami. Może to obejmować Pana/Pani zdjęcie do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego. Umowa

Uzasadnione Interesy

Zgoda

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji służbowej w trakcie i po zakończeniu zatrudnienia lub kontraktu Informacje dotyczące pracy, wszystkiego, co Pan/Pani robi w pracy i Pana/Pani wyników związanych z taką dokumentacją. Umowa

Obowiązek Prawny

Uzasadnione Interesy

Skąd pochodzą Dane Osobowe

13. W momencie rozpoczęcia u nas pracy, pierwsze Dane Osobowe dotyczące Pana/Pani, które będą przetwarzane, prawdopodobnie będą pochodziły od Pana/Pani: na przykład dane kontaktowe, dane dotyczące rachunku bankowego oraz informacje o statusie imigracyjnym i możliwości legalnego podjęcia pracy. Możemy również wymagać referencji i informacji w celu przeprowadzenia prześwietlenia przeszłości. W trakcie zatrudnienia może Pan/Pani być zobowiązany/-a do przekazania nam informacji w innych celach, takich jak wypłata zasiłku chorobowego lub świadczenia rodzinne (np. urlop macierzyński i ojcowski oraz zasiłki). W przypadku nieprzekazania danych, które jest Pan/Pani zobowiązany przekazać nam na podstawie przepisów prawa lub umowy, może Pan/Pani utracić prawo do pewnych świadczeń albo możemy podjąć decyzję o niezatrudnieniu Pana/Pani lub rozwiązaniu z Panem/Panią stosunku pracy. Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie w jakimś konkretnym kontekście, powinien/powinna Pan/Pani skontaktować się z Działem Kadr.

14. W trakcie Pana/Pani zatrudnienia, możemy otrzymywać dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe od innych osób. Wewnętrznie, Dane Osobowe mogą pochodzić od przełożonych i innych współpracowników lub z naszych systemów informatycznych; zewnętrznie mogą pochodzić od Klientów, Przewoźników, Dostawców Usług lub innych osób, z którymi kontaktuje się Pan/Pani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych systemów.

Kto ma wgląd w Pana/Pani Dane Osobowe?

Użytek wewnętrzny

15. Pana/Pani Dane Osobowe będą przekazywane menedżerom, działowi kadr, finansowemu i administratorom w celach związanych z zatrudnieniem, administracją i zarządzaniem, jak określono w niniejszej Informacji. Będziemy przekazywać Dane Osobowe innym spółkom z grupy FourKites, w zakresie koniecznym do zarządzania kadrami, wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi oraz w innych uzasadnionych celach (takie jak usługi informatyczne/ochrona, cele podatkowe i księgowe oraz ogólne zarządzanie i planowanie działalności gospodarczej).

Użytek Zewnętrzny

16. Będziemy przekazywać Pana/Pani Dane Osobowe poza Grupę tylko wtedy, gdy takie przekazanie jest zgodne z podstawą przetwarzania, na której się opieramy, a przekazanie Danych Osobowych jest zgodne z prawem i uczciwe wobec Pana/Pani.

Możemy ujawnić Pana/Pani Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy jako organizacji lub interesy osoby trzeciej (ale nie będziemy ujawniać Pana/Pani Danych Osobowych, jeśli Pana/Pani interesy i prawa, a w szczególności prawo do prywatności są nadrzędne w stosunku do takich interesów). Możemy również ujawnić Pana/Pani Dane Osobowe, jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo oraz w związku z postępowaniami w sprawach karnych lub regulacyjnych.

17. Konkretne okoliczności, w których Dane osobowe mogą zostać ujawnione, obejmują:

 • Ujawnienie organizacjom, które przetwarzają Dane Osobowe w naszym imieniu, takim jak nasi dostawcy usług kadrowo-płacowych, ubezpieczyciele i inni dostawcy usług, nasz bank oraz organizacje, które dostarczają usługi hostingowe w zakresie naszych systemów informatycznych i danych;
 • Ujawnienie zewnętrznym odbiorcom komunikacji elektronicznej (takiej jak wiadomości e-mail), która zawiera Pana/Pani Dane Osobowe;
 • Ujawnienie informacji na zasadzie poufności potencjalnemu nabywcy naszej spółki lub przedsiębiorstwa w celu dokonania oceny – ale tylko w przypadku, gdybyśmy rozważali sprzedaż.

Przechowywanie Danych Osobowych — dalsze informacje

18. Chociaż nie przechowujemy Danych Osobowych przez określony czas, nie będziemy ich przechowywać dłużej niż jest to konieczne do realizacji naszych celów oraz zgodnie z przepisami prawa. Co do zasady, będziemy przechowywać Pana/Pani Dane Osobowe przez okres zatrudnienia oraz przez pewien czas po jego zakończeniu. Rozważając, jak długo należy je przechowywać, weźmiemy pod uwagę ich znaczenie dla naszej działalności i Pana/Pani zatrudnienia jako dokumentacji lub w przypadku roszczeń prawnych.

Jeśli Pana/Pani Dane Osobowe będą przydatne tylko przez krótki czas (np. obrazy z monitoringu wizyjnego lub wniosek o urlop), zostaną one usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne.

Przekazywanie Danych poza EOG — więcej informacji

19. Nasza siedziba główna znajduje się w USA, a ponadto mamy biura w Niemczech, Niderlandach, Singapurze i Indiach. Nasze zespoły ds. kadr i finansów znajdują się w USA, Niderlandach, Niemczech i Indiach. Z tego względu, w związku z naszą działalnością oraz w celach związanych z zatrudnieniem, administracją, zarządzaniem oraz w celach prawnych, będziemy przekazywać Dane Osobowe poza EOG do innych spółek z grupy FourKites oraz do Dostawców Usług. Zapewnimy, że przekazanie danych jest zgodne z prawem i że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Zawarliśmy umowy zapewniające odpowiednie i właściwe środki bezpieczeństwa z członkami naszej grupy i zewnętrznymi Dostawcami Usług, a umowy te (w stosownych przypadkach) zawierają Standardowe Klauzule Umowne UE. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych środków bezpieczeństwa, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Dostęp do Danych Osobowych i inne prawa

20. Staramy się w miarę możliwości otwarcie informować o przetwarzaniu przez nas Danych Osobowych. Jeśli chce Pan/Pani uzyskać konkretne informacje, może nas Pan/Pani o nie po prostu zapytać..

Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia „żądania udostępnienia danych”. Jeśli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, a my przechowujemy Pana/Pani Dane Osobowe, będziemy zobowiązani do przekazania Panu/Pani informacji na ten temat, w tym do:

 • przekazania Panu/Panu opisu i kopii Danych Osobowych
 • udzielenia Panu/Pani informacji o celach przetwarzania

Jeśli złoży Pan/Pani żądanie udostępnienia danych, a my będziemy mieć wątpliwości co do Pana/Pani tożsamości, będziemy mogli zażądać od Pana/Pani podania informacji, na podstawie których będziemy mogli zweryfikować Pana/Pani tożsamość.

Oprócz prawa do dostępu do danych, ma Pan/Pani również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Pana/Pani Danych Osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przekazał/a nam Pan/Pani swoje Dane Osobowe (np. adres lub dane dotyczące rachunku bankowego), ma Pan/Pani prawo otrzymać te Dane Osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi danych. Ma to zastosowanie wyłącznie, jeżeli podstawą przetwarzania jest Zgoda lub Umowa.

Jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Skargi

21. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Pana/Pani Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

22. Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a na terenie EOG i chce Pan/Pani złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani Danych Osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do ustawowego organu regulacyjnego w Pana/Pani kraju. Dane kontaktowe są dostępne w Załącznikach do niniejszej Informacji, a jeśli ich tam nie ma – tutaj.

Status niniejszej Informacji

23. Niniejsza Informacja nie stanowi części umowy o pracę i nie tworzy żadnych umownych praw ani obowiązków. Może ona zostać zmieniona przez nas w każdym czasie.

Załącznik A

Niemcy

Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a przez nasz podmiot w Niemczech (NIC GmbH), zastosowanie mają następujące dodatkowe informacje i zmiany do Informacji Podstawowej oraz Informacji Uzupełniającej:

1. Oprócz podstaw prawnych określonych w części zatytułowanej Jakie są podstawy przetwarzania danych, zastosowanie mają następujące postanowienia dotyczące podstaw przetwarzania danych, jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a przez nasz podmiot w Niemczech:

Termin Podstawa Przetwarzania Wyjaśnienie
Umowa o Pracę Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia decyzji o zawarciu, wykonywaniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Obejmuje to zazwyczaj proces składania podania o pracę, wszelkie przetwarzanie danych, które jest niezbędne do nawiązania z nami stosunku pracy oraz przetwarzanie danych związanych z ustaniem stosunku pracy.

2. W przypadku odniesienia do „Umowy” jako podstawy prawnej przetwarzania danych w Dalszych informacjach na temat przetwarzanych przez nas Danych Osobowych i naszych celów, mamy na myśli „umowę o pracę”, w zakresie, w jakim ma to zastosowanie.

3. W Bawarii, Niemcy, ustawowym organem regulacyjnym jest Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht. Dane kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie: https://www.lda.bayern.de

Załącznik B

Niderlandy

Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/-a przez nasz podmiot w Niderlandach (FourKites B.V.), zastosowanie mają następujące dodatkowe informacje i zmiany do Informacji Podstawowej oraz Informacji Uzupełniającej:

1. W Niderlandach ustawowym organem regulacyjnym jest Autoriteit Persoonsgegevens. Dane kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Załącznik C

Polska

Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a przez nasz podmiot w Polsce (Borville Investments, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (której firma zostanie zmieniona na FourKites Poland sp. z o.o. po zakończeniu trwającego postępowania rejestracyjnego), zastosowanie mają następujące dodatkowe informacje i zmiany do Informacji Podstawowej oraz Informacji Uzupełniającej:

1. Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, oprócz podstaw prawnych określonych w części zatytułowanej Jakie są podstawy przetwarzania danych, zastosowanie mają następujące postanowienia:

a) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych będą przede wszystkim przepisy Kodeksu Pracy lub innych przepisów szczegółowych z zakresu prawa.

b) Zgoda może być podstawą do przetwarzania Pana/Pani Wrażliwych Danych Osobowych tylko wtedy, gdy przekaże nam Pan/Pani te dane z własnej inicjatywy.

2. Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, Pana/Pani dane osobowe zawarte w aktach osobowych i listach płac będą przetwarzane przez okres 10 lat od ustania stosunku pracy.

3. W Polsce ustawowym organem regulacyjnym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe i inne informacje znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl/.