Skip to Main Content

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE DANYCH

Dostępne w: język angielski

Data wejścia w życie: 1 grudnia 2021 r.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Dotyczące Danych (niniejsze „Warunki”) wraz z Formularzem Upoważnienia lub wszelkimi innymi dokumentami lub warunkami online, które włączają niniejsze Warunki przez odniesienie (o ile będzie miało to zastosowanie) (łącznie „Umowa”) regulują dostarczanie Danych przez Spółkę oraz ich wykorzystanie przez FourKites.

ZARYS OGÓLNY

FourKites i Spółka: (a) mają Wspólnego Klienta, który bezpośrednio zaangażował FourKites albo pośrednio zaangażował FourKites poprzez Partnera Platformy w celu dostarczenia mu wsparcia w zakresie usprawnienia przewozu towarów, co obejmuje automatyzację niektórych aspektów jego zdolności planowania, zarządzania i śledzenia ładunku oraz zdolności zarządzania przestrzenią składowania lub (b) obsługują Wspólny Transport, do zaplanowania, zarządzania lub śledzenia którego za pośrednictwem swojej Platformy FourKites została zaangażowana bezpośrednio lub pośrednio. Celem Umowy jest umożliwienie przekazywania wybranych Danych za pośrednictwem Platformy (zdefiniowanej poniżej), czego ostatecznym beneficjentem będzie nasz Wspólny Klient („Cel”).

KONTEKST

FourKites jest dostawcą własnej opartej na chmurze, internetowej, działającej w czasie rzeczywistym platformy predictive supply chain visibility (prognostycznej widoczności łańcucha dostaw)  interfejsu API, jak również aplikacji mobilnych lub na urządzenia, które, między innymi, przetwarzają dane dostarczane przez spedytorów, Przewoźników, Dostawców Usług Telematycznych oraz inne osoby trzecie, w celu umożliwienia uczestnikom branży logistycznej i transportowej, lepszego planowania, zarządzania oraz śledzenia lokalizacji ładunku, zarządzania przestrzenią składowania, jak również wzajemnego porozumiewania się („Platforma”). W zakresie, w jakim Spółce udzielono dostępu użytkownika do Platformy, do dostępu i korzystania przez Spółkę oraz jej upoważnionych użytkowników z Platformy zastosowanie mają , które w celu uniknięcia wątpliwości, nie zostają włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

BRAK OPŁAT

Żadna ze stron nie jest zobowiązana do uiszczania opłat, prowizji, tantiem ani innych kwot na rzecz drugiej strony ani innej osoby trzeciej w związku z Umową.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH WYKORZYSTANIE

Spółka niniejszym udziela FourKites oraz jej podmiotom powiązanym ograniczonej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na uzyskiwanie dostępu do Danych lub otrzymywanie ich w inny sposób, jak również do włączanie Danych lub API (Interfejsu Programistycznego Aplikacji), który może zostać dostarczony FourKites przez Spółkę w celu otrzymywania i wprowadzania takich danych telematycznych do Platformy w celu realizacji Celu, a także na kopiowanie, udostępnianie lub inne wykorzystanie Danych w sposób określony w Umowie. FourKites będzie wykorzystywać tylko taką ilość Danych, jaka jest potrzebna do realizacji Celu oraz zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku podania przez Spółkę dodatkowych Danych FourKites, Spółka upoważnia FourKites do usunięcia Danych, które nie są potrzebne dla realizacji Celu. Spółka rozumie i zgadza się na to, że FourKites udostępnia Dane dotyczące Wspólnego Klienta lub Wspólnego Transportu upoważnionym użytkownikom konta w Platformie należącego do takiego Wspólnego Klienta lub strony Wspólnego Transportu, osobom trzecim za pośrednictwem Platformy w zakresie, o który prosił lub na który zezwolił taki Wspólny Klient lub strona Wspólnego Transportu, w tym, w szczególności, Partnerowi Platformy w celu ułatwienia Partnerowi Platformy świadczenia usług na rzecz Wspólnego Klienta lub strony Wspólnego Transportu, jak również w innych przypadkach zatwierdzonych przez Wspólnego Klienta lub stronę Wspólnego Transportu. Ponadto, jeżeli Spółka jest Przewoźnikiem zaangażowanym przez pośrednika w zakresie przewozu ładunku na rzecz Wspólnego Klienta lub w związku ze Wspólnym Transportem, FourKites udostępnia Dane dotyczące takiego ładunku pośrednikowi. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszej Umowy, Spółka również wyraża zgodę na to, że FourKites lub jej podmioty powiązane mogą dokonywać anonimizacji lub agregacji Danych (takie zanonimizowane lub zagregowane dane są dalej zwane łącznie „Danymi Zagregowanymi”) w celu sporządzania raportów, analiz oraz ulepszeń, jak również w celu włączenia takich Danych Zagregowanych zawierających Dane do innych funkcjonalności lub produktów w związku z Platformą, jak również, że FourKites jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa, tytuł oraz udział w Danych Zagregowanych.

FourKites będzie wykorzystywać Dane wyłącznie od określonych Przewoźników realizujących transport ładunku na rzecz Wspólnego Klienta, który poprosił o dostęp do Danych i który albo zostanie oddzielnie zidentyfikowany przez FourKites na piśmie albo w formie elektronicznej wobec Spółki, albo określonych Przewoźników zaangażowanych we Wspólny Transport, który albo zostanie oddzielnie zidentyfikowany przez FourKites na piśmie albo w formie elektronicznej wobec Spółki, albo jeżeli Spółka jest Przewoźnikiem zaangażowanym przez pośrednika, wobec pośrednika (przy czym rozumie się, że po ukończeniu realizacji dostawy przez dany pojazd lub statek, FourKites przestanie gromadzić Dane dotyczące takiego pojazdu lub statku, chyba że taki pojazd lub statek zostanie wykorzystany do realizacji innej dostawy w ramach Platformy). W każdym czasie Spółka może cofnąć zgodę dla określonego Wspólnego Klienta lub określonego Wspólnego Transportu za uprzednim pisemnym powiadomieniem FourKites; z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli Spółka jest Przewoźnikiem zaangażowanym przez pośrednika, Spółka może cofnąć zgodę na wykorzystanie danego pośrednika składając uprzednie pisemne powiadomienie FourKites.

Po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu przez Spółkę zgody dla danego Wspólnego Klienta, Wspólnego Transportu lub pośrednika, FourKites nadal przysługiwało będzie prawo do wykorzystania Danych zgromadzonych przed dniem takiego rozwiązania lub cofnięcia do realizacji Celu, z zastrzeżeniem warunków Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

FourKites zapewni bezpieczeństwo Danych zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami w branży. Dane będą przechowywane przez FourKites w chronionych hasłem usługach plikowych w bezpiecznych środowiskach. Hasła użytkowników będą zaszyfrowane i zakodowane w bazie danych.

FourKites przetwarza dane osobowe stanowiące część Danych uzyskiwanych na podstawie Umowy zgodnie z Umową oraz odpowiednimi instrukcjami, umowami lub innymi uzgodnieniami pomiędzy FourKites a Wspólnym Klientem/Wspólnymi Klientami lub Partnerem/Partnerami Platformy (jeśli dotyczy) lub odnośnie do Wspólnego Transportu/Wspólnych Transportów.

 OCHRONA DANYCH

W związku z Celem, FourKites dostarcza Platformę w celu umożliwienia Spółce, Wspólnym Klientom lub stronom Wspólnego Transportu dostęp do pewnych Danych.

W przypadku, gdy FourKites realizuje Cel na rzecz Wspólnego Klienta lub strony Wspólnego Transportu, który jest bezpośrednim klientem FourKites, FourKites występuje jako podmiot przetwarzający w odniesieniu do danych osobowych zawartych w Danych, odpowiednio, w imieniu (a) Wspólnego Klienta, (b) bezpośredniego klienta FourKites pozwalającego na przekazywanie danych dotyczących Wspólnego Transportu oraz (c) Spółki.

W przypadku, gdy FourKites realizuje Cel na rzecz Wspólnego Klienta, który jest pośrednim klientem FourKites poprzez Partnera Platformy, FourKites występuje jako podmiot przetwarzający w odniesieniu do danych osobowych zawartych w Danych, odpowiednio w imieniu (a) Spółki oraz (b) Partnera Platformy.

W zakresie, w jakim FourKites działa wobec Spółki jako podmiot przetwarzający w odniesieniu do danych osobowych zawartych w Danych oraz w zakresie, w jakim Przepisy o Ochronie Prywatności mają zastosowanie do przetwarzania takich danych osobowych przez FourKites, warunki ochrony danych dostępne tutaj zostają niniejszym włączone do niniejszej Umowy.

W zakresie, w jakim prawo rosyjskie lub ukraińskie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, które stanowią część Danych:

  1.  Spółka będzie uznawana za niezależnego operatora (administratora) danych osobowych; w takim przypadku, FourKites będzie przetwarzała dane osobowe w imieniu Wspólnego Klienta;
  2. Spółka zapewni, że istnieją wystarczające podstawy prawne do odpowiedniego przetwarzania danych, jak również, że Spółka wypełnia inne obowiązki operatora (administratora) określone w przepisach prawa, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy; w szczególności, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, Spółka uzyska zgody osób, których dane dotyczą na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym na przekazywanie danych osobowych FourtKites, Wspólnemu Klientowi oraz Partnerowi Platformy (jeżeli dotyczy) oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych przez FourKites, Wspólnego Klienta oraz Partnera Platformy (jeżeli dotyczy);
  3. Spółka przedstawi FourKites, na jej żądanie, wystarczające dowody potwierdzające przestrzeganie przez Spółkę mających zastosowanie przepisów prawa o ochronie danych;

Jeżeli zastosowanie ma prawo rosyjskie, Spółka zapewni, że rejestrowanie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, poprawianie (aktualizacja, zmiana) i odzyskiwanie danych osobowych obywateli rosyjskich odbywać się będzie z wykorzystaniem baz danych zlokalizowanych w Rosji.

OKRES OBOWIĄZYWANIA

Okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się w dniu Akceptacji i biegnie do czasu wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z jej postanowieniami. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, doręczając drugiej stronie pisemne wypowiedzenie, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.

POUFNOŚĆ

Każda ze stron („strona otrzymująca”) zgadza się, że, w relacjach pomiędzy stronami niniejszej Umowy, wszelkie informacje i dane o charakterze biznesowym, technicznym finansowym, jak również wszelkie inne informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym, w tym Dane, uzyskane od drugiej strony („strona ujawniająca”) stanowią informacje poufne strony ujawniającej („Informacje Poufne”). Strona otrzymująca zobowiązuje się, że: (i) będzie chronić Informacje Poufne strony ujawniającej przy zachowaniu tego samego stopnia ostrożności, który stosuje do ochrony własnych informacji poufnych lub zastrzeżonych o podobnej wadze, ale w każdym razie nie mniejszego niż należyty stopień ostrożności; (ii) ograniczy dostęp do Informacji Poufnych do tych pracowników, współpracowników, podwykonawców przetwarzania oraz podwykonawców, którzy potrzebują takich informacji w związku z Celem i którzy są związani obowiązkiem zachowania poufności i ograniczenia wykorzystania danych gwarantującym taki sam poziom ochrony Informacji Poufnych strony ujawniającej, jak przewidziany warunkami Umowy; oraz (iii) za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, nie będzie ujawniać Informacji Poufnych strony ujawniającej osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub na wniosek strony ujawniającej, strona otrzymująca zwróci stronie ujawniającej lub zniszczy (oraz potwierdzi takie zniszczenie na piśmie) wszelkie Informacje Poufne takiej strony ujawniającej (za wyjątkiem Danych), wszelkie dokumenty oraz nośniki zawierające takie Informacje Poufne, jak również wszelkie kopie lub wyciągi powyższych informacji, pod warunkiem, że FourKites zniszczy Dane zgodnie z politykami FourKites w zakresie kopii zapasowych i przechowywania. Strona otrzymująca nie będzie związana obowiązkiem wynikającym z niniejszego ustępu w stosunku do danych lub informacji, które strona otrzymująca jest zobowiązana ujawnić na mocy prawa lub na podstawie orzeczenia właściwego sądu, pod warunkiem, że strona otrzymująca niezwłocznie zawiadomi stronę ujawniającą o takim ujawnieniu i będzie postępować zgodnie z nakazem zabezpieczającym wydanym w stosunku do takiego ujawnienia. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO DRUGIEJ STRONY ANI W INNY SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, DOMNIEMANYCH, SPECJALNYCH, UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH, W TYM UTRACONYCH KORZYŚCI, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA CZY DELIKTOWA LUB NA INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ LUB NA RÓWNOWAŻNEJ PODSTAWIE, A PONADTO ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA ANI SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZYPADKÓW DZIAŁANIA „SIŁY WYŻSZEJ” LUB INNYCH ZDARZEŃ POZOSTAJĄCYCH POZA ROZSĄDNĄ KONTROLĄ TAKIEJ STRONY. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

ROSZCZENIA PRZECIWKO FOURKITES

Spółce przysługują wszelkie prawa, tytuł oraz własność, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Danych, które są konieczne do udzielenia licencji na podstawie Umowy; Dane nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, a ponadto podanie Danych FourKites oraz ich wykorzystanie przez FourKites zgodnie z Umową jest zgodne z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami, w tym w zakresie uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i zasadami dotyczącymi ochrony danych, w celu gromadzenia Danych, przekazywania Danych FourKites oraz wykorzystania Danych w Platformie, jak opisano to w Umowie.

Spółka będzie bronić  FourKites, jej podmioty powiązane, jak również odpowiednio ich następców prawnych, cesjonariuszy, członków władz, dyrektorów i pracowników (każdy z nich zwany „Stroną Poszkodowaną FourKites”) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, powództwami lub postępowaniami wniesionymi lub wszczętymi przeciwko Stronie Poszkodowanej FourKites przez osobę trzecią, wynikającymi z naruszenia jakichkolwiek oświadczeń zawartych w ustępie powyżej („Roszczenie”) jak zwolni Stronę Poszkodowaną FourKites z obowiązku zapłaty wszelkiego odszkodowania zasądzonego prawomocnym orzeczeniem oraz rozsądnych kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez Stronę Poszkodowaną FourKites, jak również w zakresie kosztów lub odszkodowania uzgodnionych w ugodzie; pod warunkiem, że FourKites (i) niezwłocznie zawiadomi Spółkę na piśmie o Roszczeniu; (ii) przekaże Spółce wyłączną kontrolę nad obroną lub ugodą dotyczącą Roszczenia (z tym jednak zastrzeżeniem, że Spółka nie może zawrzeć ugody w zakresie Roszczenia, jeżeli ugoda bezwarunkowo nie zwalnia Strony Poszkodowanej FourKites z wszelkiej odpowiedzialności); oraz (iii) zapewni Spółce wszelką rozsądną pomoc, na koszt Spółki. Ograniczenia odpowiedzialności określone w Ustępie Odpowiedzialność nie ograniczają obowiązków Spółki w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności wynikających z niniejszego Ustępu.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, FOURKITES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ, PRZEWOŹNIKA, DOSTAWCÓW USŁUG TELEMATYCZNYCH, WSPÓLNYCH KLIENTÓW, STRONĘ(Y) WSPÓLNEGO TRANSPORTU, PARTNERÓW PLATFORMY LUB INNE OSOBY TRZECIE WSZELKICH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA, REGULACJI I ZASAD DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH, W ZWIĄZKU Z DOSTARCZANIEM I WYKORZYSTANIEM DANYCH PRZEWIDZIANYMI UMOWĄ. Postanowienia niniejszego ustępu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

DOSTAWCY USŁUG TELEMATYCZNYCH

W zakresie w jakim Spółka jest Przewoźnikiem i nie będzie dostarczać Danych bezpośrednio FourKites, a zamiast tego będzie wymagała od FourKites uzyskania Danych od Dostawców Telmatyki Spółki lub od innej osoby trzeciej, Spółka niniejszym upoważnia FourKites do przedstawienia elektronicznego lub papierowego egzemplarza Umowy Dostawcy Usług Telematycznych lub innej zidentyfikowanej osobie trzeciej, a Spółka w dobrej wierze będzie współpracować z FourKites i dostarczy wszelką inną dokumentację wymaganą przez Dostawcę Usług Telematycznych lub taką inną osobę trzecią, tak żeby Dostawca Usług Telematycznych lub osoba trzecia mogła umożliwić FourKites dostęp do Danych zgodnie z Umową.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Umowa będzie podlegać i będzie interpretowana zgodnie z prawem Stanu Illinois, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z Umową lub jej wykonaniem, naruszeniem lub rozwiązaniem będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Chicago, Illinois, bez uszczerbku dla prawa stron do odwołania się lub kasacji. Bezpośrednio poprzedzające zdanie nie stanowi przeszkody dla żadnej ze stron w ubieganiu się o natychmiastowe przyznanie zabezpieczenia w jakimkolwiek właściwym sądzie. Każda ze stron pokrywa własne koszty i wydatki związane z Umową i swoimi działaniami w ramach niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi formularzami i politykami, do których zawiera ona odniesienie (z których wszystkie zostają niniejszym włączone do niej przez odniesienie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej), zastępuje wszelkie uprzednie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami odnośnie do przedmiotu niniejszej Umowy (w tym wszelkich uprzednich wersji zastępowanych przez niniejszą wersję). Żadna ze stron nie będzie, ani nie będzie przedstawiać się jako, wspólnik joint venture, franczyzodawca, franczyzobiorca, partner, agent lub przedstawiciel drugiej strony dla żadnych celów. Umowa jest wiążąca dla jej stron oraz odpowiednio ich następców prawnych i cesjonariuszy, ale nie może być przeniesiona przez żadną ze stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem przypadku przeniesienia na rzecz podmiotu nabywającego zasadniczo wszystkie lub wszystkie aktywa, kapitał własny lub przedsiębiorstwo strony oraz przejmującego wszelkie zobowiązania i obowiązki tej strony wynikające z niniejszej Umowy. Umowa może być modyfikowana lub zmieniana wyłącznie na podstawie pisemnego dokumentu, , należycie podpisanego przez strony; z tym jednak zastrzeżeniem, że niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, FourKites zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich modyfikacji do niniejszej Umowy, jakie mogą okazać się konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami z obowiązującymi przepisami prawa, a dalsze przekazywanie danych przez Spółkę po wprowadzeniu takiej zmiany stanowi przyjęcie i uznanie takich modyfikacji. Żadne zrzeczenie się nie będzie uznawane za skuteczne, o ile nie będzie podpisane przez stronę, której takie zrzeczenie się dotyczy, a ponadto żadne zrzeczenie się skorzystania z prawa wynikającego z naruszenia nie będzie uznawane za zrzeczenie się tego prawa ani za zgodę na inne naruszenie lub zrzeczenie się innego prawa wynikającego z Umowy. Jeżeli postanowienie Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, niezależnie od przyczyny, albo jeżeli agencja rządowa uzna, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest niezgodna z prawem lub wbrew porządkowi publicznemu, pozostałe postanowienia, w możliwym zakresie, pozostaną w pełni ważne, a takie niewykonalne lub nieważne postanowienie zostanie zmienione i będzie interpretowane tak, aby jak najlepiej zrealizować jego pierwotne zamierzenia i cele . Strony zobowiązują się do zastąpienia takiego postanowienia postanowieniem ważnym, w największym stopniu oddającym intencję zastępowanego postanowienia. Wszelkie powiadomienia składane zgodnie z Umową uznaje się za skutecznie w chwili doręczenia osobiście albo w terminie jednego dnia od wysłania takiego powiadomienia renomowaną pocztą kurierską z potwierdzeniem odbioru następnego dnia, w każdym przypadku na taki adres strony otrzymującej, jaki taka strona może uaktualnić w każdym czasie. Powiadomienia kierowane do FourKites muszą być wysyłane głównemu doradcy prawnemu FourKites.

JĘZYK

Spółka wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że językiem wszelkich postępowań prawnych, wszelkiego rodzaju, wynikających lub związanych z Umową będzie angielski. Wyłącznie dla wygody, Umowa może zostać przetłumaczona na języki inne niż angielski. W przypadku rozbieżności wynikających z interpretacji lub wykonania Umowy, wersja w języku angielskim jest przeważająca w stosunku do wersji sporządzonej w jakimkolwiek innym języku.

DEFINICJE

Przewoźnik oznacza osobę trzecią, która realizuje transport na rzecz Wspólnych Klientów lub Wspólny Transport.

Spółka oznacza Przewoźnika, Dostawcę Usług Telematycznych lub inny podmiot zewnętrzny dostarczający Dane FourKites, który zaakceptował Umowę poprzez kliknięcia pola potwierdzającego akceptację albo poprzez podpisanie Formularza Upoważnienia, który zawiera odniesienie do niniejszych Warunków.

Dane oznaczają dane telematyczne, inne dane lokalizacyjne  oraz pozostałe dane, przekazywane przez Spółkę FourKites na podstawie Formularza Upoważnienia lub innego dokumentu lub warunków internetowych, do których odniesienie znajduje się w niniejszych Warunkach.

FourKites oznacza FourKites, Inc., spółkę prawa Delaware, z siedzibą główną pod adresem 110 N. Wacker Drive, Suite 4550, Chicago, IL 60606.

Wspólny Klient oznacza osobę trzecią, która jest bezpośrednim klientem FourKites albo pośrednim klientem FourKites poprzez Partnera Platformy oraz bezpośrednim lub pośrednim klientem Spółki, zwykle w przypadku gdy Spółka jest Przewoźnikiem lub Dostawcą Usług Telematycznych, który jest odrębnie identyfikowany przez FourKites na piśmie albo w formie elektronicznej wobec Spółki.

Wspólny Transport oznacza transport, którego strona (np. nadawca, odbiorca, itp.) zażądała lub upoważniła FourKites do jego zaplanowania, zarządzania lub śledzenia za pośrednictwem Platformy oraz transport, którego strona (np. nadawca, odbiorca, itp.) jest bezpośrednim lub pośrednim klientem Spółki, zazwyczaj w roli Przewoźnika lub Dostawcy Usług Telematycznych, który został odrębnie zidentyfikowany przez FourKites w formie pisemnej lub elektronicznej wobec Spółki.

Partner Platformy oznacza osobę trzecią, na rzecz której FourKites dostarcza interfejsy API Platformy w celu ułatwienia świadczenia usług przez tę osobę trzecią na rzecz jego klientów.

Dostawca Usług Telematycznych oznacza dostawcę usług telematycznych lub innego dostawcę urządzeń śledzących GPS lub innych urządzeń, które są lub mogą być wykorzystywane przez Spółkę w celu uzyskania informacji dotyczących usług transportu, w tym, na przykład, wszelkich informacji śledzenia GPS oraz zarejestrowanych informacji dotyczących towarów podczas ich transportu realizowanego przez Spółkę.

AKCEPTACJA

Spółka akceptuje i zgadza się na objęcie jej Umową (dalej: „Akceptacja”) albo poprzez (1) kliknięcie pola potwierdzającego akceptację albo (2) poprzez podpisanie Formularza Upoważnienia, który zawiera odniesienie do niniejszych Warunków. Osoba akceptująca Umowę akceptuję ją w imieniu Spółki i oświadcza, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki. Jeżeli osoba akceptująca Umowę nie posiada takiego upoważnienia albo nie zgadza się z Umową, nie powinna akceptować Umowy i nie może udostępniać Danych FourKites.