Skip to Main Content

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG CARRIERLINK

Dostępne w: angielskim

Ostatnia aktualizacja Umowy z dnia: 20 listopada 2019 r.

 

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług CarrierLink wraz z zasadami dopuszczalnego użytkowania oraz polityką ochrony praw autorskich jak również wszelkimi dodatkowymi warunkami oraz informacjami, które mogą być podawane w Serwisie (łącznie dalej „Umowa”) stanowią w pełni wiążącą umowę pomiędzy FourKites, Inc. („FourKites” lub „my”) a użytkownikiem, która reguluje prawa i obowiązki użytkownika w zakresie korzystania z Aplikacji i serwisu (łącznie dalej „Serwis”). „Aplikacja” oznacza aplikację mobilną FourKites CarrierLink („Aplikacja CarrierLink”) a w przypadku użytkowników, którzy nie są w stanie pobrać Aplikacji CarrierLink, oznacza śledzenie lokalizacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, na które użytkownik wyraził zgodę za pośrednictwem wiadomości SMS lub w rozmowie telefonicznej (“CarrierLink Bez Aplikacji”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami niniejszej Umowy przed pobraniem, zainstalowaniem, zarejestrowaniem się, wyrażeniem zgody na użytkowanie lub użytkowaniem Serwisu.

Zawierając niniejszą Umowę lub korzystając z Serwisu lub uzyskując do niego dostęp, użytkownik wyraźnie akceptuje niniejszą Umowę oraz wszelkie jej warunki i zgadza się ich przestrzegać. Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik (a) potwierdza, że zapoznał się i rozumie niniejszą Umowę; (b) zgadza się na niniejszą Umowę; oraz (c) zgadza się na prawne związanie go niniejszą Umową. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na związanie go warunkami niniejszej Umowy, nie może korzystać z Serwisu ani mieć do niego dostępu.

Ponadto, użytkownik oświadcza i zapewnia FourKites, że (a) ukończył 18 lat i posiada uprawnienie do zawarcia niniejszej Umowy (b) w zakresie w jakim użytkownik akceptuje niniejszą Umowę w imieniu innego podmiotu, użytkownik posiada prawo i uprawnienie do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu takiego podmiotu, w którym to przypadku termin „użytkownik” odnosić się będzie do takiego podmiotu.

1. Cel

FourKites oferuje opartą na chmurze, internetową platformę oprogramowania, która między innymi pozwala spedytorom, kierowcom ciężarówek, przewoźnikom, pośrednikom oraz innym podmiotom z branży logistyczno-transportowej zaplanować oraz śledzić lokalizację ładunku oraz w inny sposób porozumiewać się oraz współpracować ze sobą wzajemnie w ramach sieci („Platforma”). W celu monitorowania lokalizacji ładunku, FourKites uzyskuje dane dotyczące lokalizacji ciężarówki z platform telematycznych oraz telefonów komórkowych kierowców.

Serwis daje użytkownikom możliwość podawania nam danych dotyczących lokalizacji ciężarówki za pośrednictwem telefonu komórkowego z wykorzystaniem Serwisu, w celu umożliwienia nam zintegrowania ich w Platformie z innymi danymi, takimi jak informacje pogodowe i mapy, dzięki czemu nasi inni klienci mogą zaplanować oraz śledzić swój ładunek oraz komunikować się z użytkownikiem oraz innymi osobami zajmującymi się spedycją, transportem, monitorowaniem oraz odbiorem ładunku. Podczas korzystania przez użytkownika z Serwisu będziemy lokalizować jego telefon w celu podania informacji w systemie ETA oraz aktualizacji aktywnego statusu lokalizacji ładunku odpowiedniemu spedytorowi, zewnętrzemu dostawcy usług logistycznych, pośrednikowi lub przewoźnikowi. Telefon komórkowy użytkownika będzie lokalizowany wyłącznie zgodnie z postanowieniami polityki prywatności i za zgodą użytkownika, którą uzyskuje się albo (a) przez włączenie przez użytkownika możliwości śledzenia lokalizacji w Aplikacji CarrierLink na skutek dokonania odpowiednich ustawień na telefonie komórkowym oraz zalogowanie się w Aplikacji CarrierLink lub (b) przez wyrażenie przez użytkownika zgody w formie SMS lub przez system IVR (Automatyczny System Informacji Głosowej ), który wymaga od użytkownika udzielenia odpowiedzi „tak” w celu potwierdzenia jego zgody na śledzenie lokalizacji. W celu wyłączenia opcji śledzenia lokalizacji, w przypadku Aplikacji CarrierLink, należy zmienić status na „Po pracy”, wyłączyć możliwość śledzenia lokalizacji dzięki odpowiedniemu ustawieniu Aplikacji CarrierLink na telefonie lub odinstalować Aplikację, a w przypadku CarrierLink Bez Aplikacji, przesłać wiadomość o treści „STOP” w odpowiedzi na SMS z potwierdzeniem otrzymany w chwili wyrażenia zgody lub wysłać wiadomość o treści „STOP” na numer 84787.

Aplikacja CarrierLink umożliwia użytkownikowi również (a) wysyłanie wiadomości bezpośrednio do spedytora lub placówki odbiorcy w celu dostarczenia informacji odnośnie do statusu ładunku; (b) zarejestrowanie przybycia lub wyjazdu z placówki spedytora lub odbiorcy (w tym, w szczególności, wypełnienie i złożenie formularzy wymaganych przez tę placówkę, umawianie terminów z placówką oraz otrzymywanie instrukcji dotyczących doku przypisanego do użytkownika dla celów załadunku lub rozładunku towarów; (c) ocenę i recenzję centrów logistycznych i magazynowych oraz (d) załadowanie zdjęcia dokumentu przewozowego (np. dokumentu POD).

Wprowadzanie aktualizacji statusu lub innych Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej) oraz inne korzystanie z Serwisu w czasie prowadzenia pojazdu jest surowo zabronione. Aktualizacje lub inne Treści Użytkownika, które użytkownik chce zamieścić w Serwisie mogą być wysyłane wyłącznie po zatrzymaniu pojazdu w miejscu, w którym jest to dozwolone przepisami prawa. W związku z powyższym, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko FourKites, które mogą powstać na skutek wypadków lub szkód wynikających z korzystania z Serwisu z naruszeniem powyższych postanowień.

Ponadto, jak opisano to powyżej, Serwis ma na celu umożliwienie FourKites śledzenia ładunku transportowanego przez użytkownika, a nie śledzenie lokalizacji użytkownika lub podróży odbywanych przez niego prywatnie. W świetle powyższego, użytkownik jest proszony o zapewnienie, że urządzenie, na którym używa Serwisu jest połączone z danym pojazdem. Rekomendujemy, żeby użytkownik nie zabierał ze sobą tego urządzenia, kiedy opuszcza pojazd, jak również odradzamy korzystanie z urządzeń prywatnych w celu korzystania z Serwisu. Jeżeli użytkownik jest zmuszony do opuszczenia pojazdu wraz z urządzeniem albo wjeżdża do kraju, w którym monitorowanie lokalizacji pojazdu jest niezgodne z prawem, należy wcisnąć przycisk „Tryb Bezczynności”.

2. Komunikacja Elektroniczna

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień oraz wiadomości dotyczących Serwisu w następujący sposób: (a) w ramach Serwisu (b) poprzez wysłanie ich na podane nam dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu).

Użytkownik zgadza się, że wiadomości mogą być generowane przez systemy automatyczne. Komunikacja może obejmować wiadomości tekstowe, wiadomości email, powiadomienia push w celu uzyskania kodu do zalogowania się w Serwisie lub dotyczące działania Serwisu, aktualizacje dotyczące nowych, istniejących lub wycofywanych funkcji Serwisu. Nie pobieramy opłat za wiadomości tekstowe, ale zastosowanie mogą mieć standardowe i inne opłaty nałożone na użytkownika przez operatora. Prosimy, by użytkownik zapoznał się z warunkami swojego abonamentu przez skorzystaniem z Serwisu, w celu zapewnienia, że użytkownik rozumie opłaty, którymi może zostać obciążony.

3. Licencja

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również na warunkach określonych w niniejszej Umowie, FourKites niniejszym udziela użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i ograniczonej licencji na dostęp oraz korzystanie z Serwisu oraz Zawartości (zdefiniowanej w niniejszej Umowie) w celu (a) śledzenia lokalizacji transportowanych ładunków; (b) komunikowania się ze spedytorami, przewoźnikami, pośrednikami lub innymi podmiotami z branży logistyczno-transportowej; (c) oceny i recenzji centrów logistycznych i magazynowych i udogodnień; jak również (d) komunikacji z podmiotami z branży przewozowej lub spedycyjnej.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że FourKites nie dostarcza użytkownikowi bezpośrednio żadnych towarów ani usług poza podejmowaniem usprawiedliwionych z handlowego punktu widzenia wysiłków w celu udostępnienia Serwisu i Zawartości do korzystania zgodnie z licencją udzieloną w niniejszym Ustępie.

4. Ograniczenia Licencji

Użytkownik (lub osoba trzecia w imieniu użytkownika) nie może:

  • bezpośrednio ani pośrednio kopiować, modyfikować, dokonywać tłumaczenia, adaptacji albo w inny sposób tworzyć utworów zależnych lub ulepszeń Serwisu, Zawartości lub dowolnej ich części;
  • bezpośrednio lub pośrednio dokonywać inżynierii wstecznej, podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego, kopiować w całości albo w części Serwisu (w tym Aplikacji), Platformy lub Zawartości, elektronicznie, mechanicznie lub w inny sposób, w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności, kopiować sposobu ich prezentacji, wyglądu, charakteru, stylu ani organizacji; ani
  • korzystać z Serwisu lub Zawartości z naruszeniem zasad dopuszczalnego użytkowania lub innych zasad lub polityk opublikowanych na stronie internetowej FourKites lub udostępnianych okresowo użytkownikowi.

Użytkownik będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celach, do których został on przeznaczony i nie będzie korzystał z Serwisu na rzecz osób trzecich, chyba że co innego wynika wyraźnie z niniejszej Umowy. Komercyjna eksploatacja Serwisu przez użytkownika jest zabroniona. Na przykład, niedozwolone jest: (a) oferowanie osobom trzecim usługi użytkownika, która opiera się na Serwisie; (b) odsprzedaż Serwisu; (c) oferowanie najmu lub dzierżawy Serwisu; oraz (d) publiczne oferowanie Serwisu poprzez komunikację lub łączenie Serwisu z własnymi usługami użytkownika, bez uprzedniej pisemnej zgody FourKites. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe przykłady zostały podane wyłącznie w celach poglądowych; nie stanowią one wyczerpującej listy niedozwolonych działań dotyczących Serwisu.

5. Prawa Własności Intelektualnej

Serwis, jak również wszelkie treści, materiały, grafiki, funkcje, funkcjonalności oraz towary i usługi dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem (łącznie „Zawartość”) jak również wszelkie modernizacje, aktualizacje, poprawki i ulepszenia Zawartości, jak również wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Zawartości stanowią własność FourKites, jej podmiotów powiązanych oraz ich licencjodawców i dostawców; ponadto FourKites, jej podmioty powiązane oraz odpowiednio ich licencjodawcy i dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuł własności oraz prawo do udziału w Serwisie, Zawartości oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu lub Zawartości lub związane z Serwisem lub Zawartością. Serwis oraz Zawartość stanowią własność FourKites i są przez nią obsługiwane i FourKites udziela na nie licencji, a nie sprzedaje użytkownikowi.

Projekt, szata graficzna, wygląd oraz charakter Serwisu są utworami chronionymi przez odpowiednie przepisy prawa własności intelektualnej, a FourKites, jej podmioty powiązane, licencjodawcy oraz dostawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FourKites jest właścicielem lub licencjobiorcą znaków towarowych, logo, znaków usługowych, nazw handlowych i innych podobnych oznaczeń FourKites (łącznie dalej „Znaki FourKites”), w tym wartości firmy z nimi powiązanej, jak również, że korzystanie przez użytkownika ze Znaków FourKites nie spowoduje uzyskania przez użytkownika dodatkowego udziału w lub prawa własności do Znaków FourKites, które przysługują FourKites.

Wszelkie inne znaki towarowe, logo, znaki usługowe, firmy lub nazwy towarów podane w Serwisie, takie jak logo lub znaki towarowe dostawców zewnętrznych, przysługują odpowiednio ich właścicielom.

Wszelkie sugestie rekomendacje, poprawki lub korekty lub inna komunikacja przesyłana przez użytkownika do FourKites odnośnie do Serwisu będzie, po jej otrzymaniu przez FourKites, stanowiła wyłączną własność FourKites.

6. Dane Użytkownika i Treści Użytkownika

Podczas korzystania przez użytkownika z Serwisu, FourKites będzie automatycznie gromadziła informacje osobowe użytkownika w sposób opisany w polityce prywatności, a użytkownikowi przysługuje, dodatkowo i w sposób opisany w polityce prywatności, prawo do aktywnego wprowadzania i podawania informacji oraz danych związanych z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu, w tym informacji podawanych w celu założenia konta FourKites oraz identyfikacji statusu kierowcy użytkownika (łącznie „Dane Użytkownika”). W celu dostarczenia Serwisu na rzecz użytkownika oraz dostarczenia Platformy na rzecz naszych klientów, użytkownik udziela nam nieograniczonego czasowo, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie, nieodpłatnego, przenaszalnego i podlegającego sublicencji prawa i licencji do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Danych Użytkownika zgodnie z polityką prywatności oraz niniejszą Umową.

Ponadto, w trakcie korzystania z Serwisu przez użytkownika, użytkownik może dodawać oraz udostępniać treści oraz informacje nam oraz innym użytkownikom Serwisu, które mogą obejmować zdjęcia, oceny lub recenzje centrów logistycznych i magazynowych lub komunikację z innymi użytkownikami Serwisu (dalej łącznie „Treści Użytkownika”). Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie Treści Użytkownika zamieszczane przez użytkownika w Serwisie, jak również przyjmuje do wiadomości, że po dodaniu lub zamieszczeniu Treści Użytkownika w Serwisie, użytkownik nie będzie mógł ich cofnąć ani usunąć. FourKites przysługuje prawo, według jej wyłącznego uznania, do: (a) usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, które FourKites uzna za niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy lub z innych względów nieodpowiednie, a ponadto FourKites nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkownika ani żadnej innej osoby z tytułu podjęcia takiej decyzji; (b) weryfikacji wszelkich Treści Użytkownika w celu zapewnienia, że są one zgodne z niniejszą Umową; lub (c) zawieszenia, ograniczenia lub odebrania, bez uprzedniego powiadomienia, dostępu użytkownika do Serwisu z dowolnego powodu. Niezależnie od powyższego, FourKites nie ma obowiązku weryfikacji ani monitorowania Treści Użytkownika wprowadzanych do Serwisu, a użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość wszelkich danych, treści oraz informacji. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do zamieszczanych przez niego Treści Użytkownika lub na innej podstawie przysługuje mu do tego prawo oraz uzyskał wszelkie wymagane zgody, pozwolenia i licencje do wykorzystania Treści Użytkownika w Serwisie oraz do przekazywania nam Treści Użytkownika w sposób opisany w niniejszej Umowie; (ii) wszelkie Treści Użytkownika wprowadzone przez użytkownika do Serwisu są zgodne z zasadami dopuszczalnego użytkowania; oraz (iii) że zamieszczając lub udostępniając nam Treści Użytkownika, użytkownik udziela nam oraz naszym podmiotom powiązanym, nieodwołalnego, nieograniczonego terytorialnie ani czasowo ani w inny sposób, niewyłącznego, bezpłatnego, przenoszalnego oraz podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji do wykorzystywania, kopiowania, dystrybuowania, rozpowszechniania, tworzenia utworów pochodnych oraz wyświetlania Treści Użytkownika w sposób, który uznamy za stosowny, w tym dla celów handlowych i innych celów, według naszego wyłącznego uznania oraz bez prawa użytkownika do powiadomienia go o tym oraz prawa do wynagrodzenia, ale w żadnym przypadku nie będziemy udostępniać ani publikować informacji osobowych użytkownika, za wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności ani bez jego uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność w zakresie wszelkich Treści Użytkownika, które udostępnia, a także samodzielnie ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu skutków zamieszczenia Treści Użytkownika.

W relacjach pomiędzy użytkownikiem i FourKites, z zastrzeżeniem praw przyznanych nam na mocy niniejszej Umowy, użytkownik zachowuje pełne prawo własności do swoich Danych Użytkownika oraz Treści Użytkownika, jak również wszelkie prawo własności intelektualnej oraz inne prawa własności związane ze swoimi Danymi Użytkownika oraz Treściami Użytkownika.

Użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowych swoich Danych Użytkownika oraz Treści Użytkownika. Jeżeli Serwis zostanie zlikwidowany, możemy usunąć wszelkie Dane Użytkownika oraz Treści Użytkownika zgodnie z warunkami polityki prywatności.

7. Usługi Osób Trzecich

Serwis może wyświetlać, zawierać lub udostępniać usługi osób trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje, inne produkty, usługi lub materiały) („Usługi Osób Trzecich”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że FourKites nie jest odpowiedzialna za Usługi Osób Trzecich, w tym za ich prawidłowość, kompletność, terminowość, ważność, zgodność w zakresie praw autorskich, zgodność z prawem, przyzwoitość, jakość ani za inne ich aspekty. FourKites nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec innych osób ani podmiotów w zakresie Usług Osób Trzecich. Usługi Osób Trzecich oraz linki do nich są oferowane wyłącznie dla wygody użytkownika, ale użytkownik uzyskuje do nich dostęp oraz korzysta z nich całkowicie na swoje ryzyko oraz zgodnie z warunkami takich osób trzecich.

8. Poufność

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie swojego konta w Aplikacji CarrierLink. Użytkownik zobowiązuje się nie przenosić swojego konta w Aplikacji CarrierLink na inną osobę, użyczać ani w inny sposób nie pozwalać na korzystanie lub dostęp do Serwisu osobom trzecim z wykorzystaniem konta użytkownika. Użytkownik ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań, które są podejmowane z konta użytkownika przez Aplikację CarrierLink w Serwisie.

9. Okres obowiązywania i rozwiązanie

Niniejsza Umowa pozostaje w pełni w mocy („Okres Obowiązywania”) tak długo, jak użytkownik posiada dostęp do Serwisu. FourKites oraz użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia dostępu do Usługi w każdym czasie. W celu usunięcia konta, należy wysłać wiadomość na adres email [email protected] lub zadzwonić pod numer (888) 466-6958. Ponadto, jeżeli FourKites dojdzie do wniosku, według swojego wyłącznego uznania, że użytkownik dopuścił się naruszenia niniejszej Umowy, istnieje ryzyko naruszenia niniejszej Umowy przez użytkownika, użytkownik dopuścił się oszustwa lub nadużycia, naruszył postanowienia zasad lub polityk FourKites mające zastosowanie w danym czasie lub w inny sposób dopuścił się naruszenia standardów wymaganych przez FourKites, FourKites przysługuje prawo, według jej wyłącznego uznania oraz bez uszczerbku dla innych środków naprawczych przysługujących jej na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa, wypowiedzieć, odebrać lub zawiesić dostęp użytkownika do Serwisu, w każdym z wyżej wymienionych przypadków w dowolnym czasie i na dowolny okres. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, niezależnie od powodu, użytkownik traci prawo do dostępu i korzystania z Serwisu. Z zastrzeżeniem postanowień polityki prywatności, FourKites nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utratę informacji lub treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. W przypadku usunięcia informacji lub treści z Serwisu, ich ślady lub kopie mogą pozostać w innym miejscu. Ustępy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej rozwiązaniu.

10. Prywatność

FourKites szanuje prywatność użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu i Zawartości. Nasza polityka prywatności dotycząca Serwisu jest łatwo dostępna i opisuje sposoby wykorzystania informacji osobowych użytkownika. Ponieważ polityka prywatności podlega okresowym aktualizacjom, rekomendowany jest okresowy przegląd polityki w celu uzyskania wiedzy o aktualizacjach.

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zgromadzone lub jeżeli jest to potrzebne do zachowania zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa lub wewnętrznymi politykami spółki. W szczególności, dane dotyczące lokalizacji użytkownika uzyskiwane przez Serwis będą przechowywane na serwerach FourKites przez okres wynoszący maksymalnie 90 dni od rozwiązania umowy zawartej pomiędzy FourKites a jej odpowiednim klientem.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis oraz Zawartość są dostarczane użytkownikowi na zasadzie „tak jak jest” („as is”) oraz na zasadzie „możliwego dostępu” („as available”), z wszelkimi wadami i usterkami, bez żadnej gwarancji. W najdalej dozwolonym przepisami prawa zakresie, FourKites, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich podmiotów powiązanych oraz odpowiednio ich licencjodawców lub dostawców usług, wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje i rękojmie, zarówno wyraźne jak i domniemane, ustawowe i inne, w odniesieniu do Serwisu oraz Zawartości, w tym wszelkie domniemane gwarancje wartości handlowej oraz przydatności do określonego celu, gwarancje tytułu prawnego oraz braku naruszenia, jak również gwarancje, które mogą wyniknąć w toku działalności, wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej.

Bez uszczerbku dla powyższego, FourKites nie daje żadnej gwarancji, nie zobowiązuje się ani nie składa żadnego oświadczenia, że Serwis i Zawartość spełnią wymogi użytkownika, pozwolą mu osiągnąć zamierzone rezultaty, będą kompatybilne albo będą działały łącznie z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub serwisami, będą działały bez przerwy, spełnią wymogi działania oraz niezawodności, ani że będą wolne od błędów, ani że błędy lub usterki zostaną naprawione.

Ponadto, użytkownik niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że: (a) FourKites nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez inne osoby korzystające z Serwisu i przeglądające Treści Użytkownika; (b) FourKites w niniejszej Umowie nie rekomenduje ani nie aprobuje żadnych osób trzecich, ani nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących takich osób trzecich; (c) FourKites nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez osoby trzecie przepisów prawa, zasad i regulacji (w tym, w szczególności, wszelkich wymagań licencyjnych); (d) FourKites nie jest odpowiedzialna za weryfikację prawdziwości ani prawidłowości Treści Użytkownika (e) FourKites nie jest, niezależnie od okoliczności, odpowiedzialna za treść, tekst, zdjęcia lub inne Treści Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, które mogą naruszać mające zastosowanie przepisy prawa lub prawa własności intelektualnej osób trzecich.

FourKites nie ponosi odpowiedzialności za stan produktów dostarczanych przez osoby trzecie, usługi świadczone przez osoby trzecie ani inne działania przez nie podejmowane. FourKites nie jest stroną żadnej transakcji ani porozumienia handlowego zawartego pomiędzy użytkownikiem a klientem FourKites i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu szkód lub sporów, które mogą wyniknąć w związku z takim stosunkiem. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że FourKites nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących innych użytkowników Serwisu, informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu, w tym Treści Użytkownika, ani narzędzi do komunikacji dostępnych za pośrednictwem albo w Serwisie. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że pewne informacje zamieszczane w Serwisie mogą być niedokładne. Użytkownik zgadza się, że FourKites nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu szkód i kosztów wszelkiego rodzaju wynikających lub związanych ze stosunkiem zainicjowanym lub informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu. W żadnym wypadku FourKites nie ponosi odpowiedzialności za materiały ani bazy danych należące do osób trzecich ani ich zawartość, w tym za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z błędu lub awarii związanej z taką bazą danych.

Ponadto i bez uszczerbku dla powyższych postanowień, FourKites wyłącza wszelkie gwarancje w zakresie dokładności map, warunków drogowych, wskazówek dojazdu oraz wyznaczonych tras, prezentowanych lub wyświetlanych w Serwisie lub przez Serwis. Na przykład, na mapie mogą nie być uwzględnione istniejące drogi.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA FOURKITES, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ODPOWIEDNIO ICH CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORZY, AKCJONARIUSZE LUB WSPÓLNICY, PRACOWNICY, LICENCJODAWCY ORAZ DOSTAWCY USŁUG, NIE PONOSZĄ, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, SPECJALNYCH, WYNIKOWYCH, POŚREDNICH, DOMNIEMANYCH ANI WYNIKOWYCH, ANI ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI, Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW LUB DANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU LUB ZAWARTOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁABY TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA, DELIKTOWA LUB OPARTA NA INNYCH PODSTAWACH PRAWNYCH, NAWET JEŻELI WYŻEJ WYMIENIONE PODMIOTY ZOSTAŁY UPRZEDZONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM RAZIE, JEDYNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST NAPRAWIENIE TAKICH BŁĘDÓW LUB USTEREK, W ŚWIETLE ODPOWIEDNICH OKOLICZNOŚCI. PONADTO, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FOURKITES WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY, SERWISU, ZAWARTOŚCI LUB OPARTA NA INNEJ PODSTAWIE NIE BĘDZIE PRZEKRACZAŁA KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50 USD).

13. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza przejąć odpowiedzialność i pokryć koszty poniesione przez FourKites, jej podmioty powiązane oraz odpowiednio ich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, kontrahentów, agentów, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy poniesione z tytułu wszelkich strat, szkód, obowiązków, nieprawidłowości, roszczeń, powództw, wyroków, ugód, odsetek, wyroków sądów arbitrażowych, kar, grzywien, kosztów lub wydatków wszelkiego rodzaju, w tym rozsądnych kosztów obsługi prawnej, wynikających lub związanych z (a) korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez użytkownika, w tym w szczególności związanych z Treściami Użytkownika zamieszczanymi lub udostępnianymi przez użytkownika w Serwisie, oraz (b) naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika.

14. Kontrola eksportu

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (a) nie przebywa w kraju, który jest objęty embargiem nałożonym przez Rząd Stanów Zjednoczonych, albo który został wskazany przez Rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz (b) nie znajduje się na żadnej liście osób objętych zakazami lub ograniczeniami prowadzonej przez Rząd Stanów Zjednoczonych.

15. Modyfikacje Serwisu

FourKites może, w całości lub w części, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia, dokonywać modyfikacji, adaptacji lub zmiany elementów Serwisu, interfejsu użytkownika oraz wyglądu, zakresu i dostępności treści w Serwisie oraz wszelkich innych aspektów dotyczących Serwisu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wniesienia roszczeń, reklamacji ani żądań w stosunku do FourKites z tytułu wprowadzenia takich zmian lub awarii związanych z takimi zmianami.

16. Zmiana niniejszej Umowy

FourKites może co pewien czas zmieniać niniejszą Umowę. Wszelkie mało istotne zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszelkiego dostępu oraz korzystania z Serwisu po ich opublikowaniu. W przypadku istotnych aktualizacji niniejszej Umowy, które mogłyby mieć negatywny wpływ na prawa użytkownika albo rozszerzać obowiązki użytkownika wynikające z niniejszej Umowy, odpowiednie powiadomienie zostanie zamieszczone w Aplikacji CarrierLink. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego przeglądu niniejszej Umowy w celu ustalenia, czy wprowadzono do niej jakiekolwiek zmiany. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy oznacza zgodę użytkownika na niniejszą Umowę w takiej zmienionej wersji. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na zmodyfikowaną wersję niniejszej Umowy lub któregokolwiek z jej warunków, użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania dalszego korzystania z Serwisu. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać stronę zawierającą niniejszą Umowę w celu zapewnienia, że znane mu są jej warunki obowiązujące w danym czasie.

17. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług CarrierLink wraz z politykami i zasadami, które stanowią integralną część niniejszej Umowy, tj.  zasadami dopuszczalnego użytkowania oraz polityką ochrony praw autorskich, stanowią pełne i kompletne porozumienie pomiędzy użytkownikiem a FourKites, dotyczące Serwisu i Zawartości i zastępują wszelkie uprzednie i teraźniejsze porozumienia i umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, odnoszące się do Serwisu lub Zawartości. Niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie uważana za zrzeczenie się takiego prawa lub uprawnienia, a ponadto jednorazowe lub częściowe wykonanie prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie wyłącza dalszego wykonywania tego ani innych praw wynikających z niniejszej Umowy.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem lub niewykonalne zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, pozostała część tego postanowienia zostanie zmieniona w celu uzyskania skutku możliwie zbliżonego do skutku pierwotnego warunku, a wszelkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełni w mocy.

18. Prawo i sądy właściwe; ograniczenia

Niniejsza Umowa podlega prawu Stanu Illinois, bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Wszelkie spory, roszczenia lub wątpliwości wynikające lub związane lub dotyczące niniejszej Umowy oraz Serwisu, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Hrabstwie Cook w Stanie Illinois. Wszelkie roszczenia przeciwko FourKites wynikające lub związane z Serwisem winny zostać wniesione w terminie jednego roku od daty powzięcia przez użytkownika wiedzy o podstawach do wniesienia takich roszczeń. Niewniesienie powództwa w wyżej wymienionym terminie spowoduje nieodwracalny upływ okresu przedawnienia podstaw do wniesienia powództwa i będzie stanowić całkowite i ostateczne zrzeczenie się przez użytkownika prawa do wniesienia powództwa.

19. Cesja

Użytkownik nie może przenieść swoich praw do Serwisu lub do Zawartości bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. FourKites może dokonać cesji jej praw do Serwisu lub Zawartości na rzecz osoby trzeciej według swojego wyłącznego uznania, pod warunkiem, że taka osoba trzecia przejmie obowiązki FourKites wobec użytkownika wynikające z niniejszej Umowy.

20. Stosunek łączący strony

Niniejsza Umowa oraz korzystanie przez użytkownika z Serwisu, w tym przesyłanie Danych Użytkownika oraz Treści Użytkownika do Serwisu, nie tworzą ani nie powinny być interpretowane jako tworzące jakikolwiek stosunek prawny, stosunek partnerstwa, joint venture, stosunek pracy, stosunek agencyjny, stosunek franszyzy, ani jakikolwiek inny stosunek pomiędzy stronami niniejszej Umowy. Uzyskanie dostępu oraz korzystanie przez Użytkownika z Serwisu mają na celu zapewnienie rozrywki oraz korzyści na rzecz klientów naszej Platformy. Dostarczanie Serwisu na rzecz użytkownika (pod warunkiem zachowania przez użytkownika zgodności z niniejszą Umową) stanowi wyłączne i wystarczające wynagrodzenie, do którego użytkownik jest uprawniony w zamian za dostarczanie Danych Użytkownika, Treści Użytkownika oraz inny wkład użytkownika w działanie Serwisu. Potencjalne opłaty pobierane z tytułu korzystania z Platformy zostaną określone w odrębnych umowach zawieranych pomiędzy FourKites a jej klientami.

21. Sklepy osób trzecich

W przypadku uzyskania dostępu oraz korzystania przez użytkownika z Serwisu za pośrednictwem urządzenia/urządzeń użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na to, że:

Serwis będzie udostępniany użytkownikom za pośrednictwem osób trzecich, w tym sklepu „App Store” należącego do Apple, Inc. lub sklepu „Google Play” należącego do Google, Inc. (łącznie dalej „Sklepy Osób Trzecich”).

Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a FourKites. Sklepy Osób Trzecich nie mają wobec użytkowników żadnych zobowiązań ani nie są odpowiedzialne za Serwis, w tym w szczególności, nie mają obowiązku zapewnienia usług utrzymania i wsparcia dla Serwisu. FourKites jest odpowiedzialna za odpowiadanie na wszelkie roszczenia użytkowników lub osób trzecich dotyczące Serwisu, w tym w szczególności: (a) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) roszczeń w zakresie niezgodności Serwisu z mającymi zastosowanie przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi; oraz (c) roszczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie konsumentów lub podobnych przepisów prawa.

Sklepy Osób Trzecich oraz ich spółki zależne są beneficjentami praw wynikających z niniejszej Umowy i po zaakceptowaniu niniejszej Umowy przez użytkownika, każdy Sklep Osób Trzecich będzie uprawniony do (oraz uznaje się, że zaakceptował swoje prawo do) egzekwowania niniejszej Umowy w stosunku do użytkownika jako beneficjent praw wynikających z niniejszej Umowy.

22. Dostawcy Telefonii Komórkowej (AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon Wireless i inni)

Śledzenie lokalizacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego jest obsługiwane przez następujących operatorów – AT&T, Sprint oraz jej marki Virgin i Boost, T-Mobile oraz jej markę MetroPCS, Verizon Wireless oraz U.S. Cellular. Powyższe może ulec zmianie bez powiadomienia użytkownika.

To nie jest aplikacja Dostawcy Telefonii Komórkowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (a) stosunek łączący go z nami jako dostawcą aplikacji jest stosunkiem odrębnym od stosunku łączącego użytkownika z Dostawcą Telefonii Komórkowej; (b) Dostawca Telefonii Komórkowej użytkownika nie jest odpowiedzialny za Serwis; oraz (c) użytkownik przejmie odpowiedzialność i pokryje koszty swojego Dostawcy Telefonii Komórkowej oraz jego spółek zależnych, podmiotów powiązanych, członków kadry kierowniczej, pracowników, agentów, następców prawnych oraz cesjonariuszy poniesione z tytułu wszelkich wyroków, roszczeń, powództw, strat, zobowiązań i wydatków wynikających z lub związanych z niniejszym Serwisem oraz z tytułu naszych działań lub zaniechań.

Zastosowanie mogą mieć stawki za wysyłanie wiadomości SMS oraz przesyłanie danych. W celu uzyskania pomocy wyślij SMS o treści pomoc na numer 84787. Wyślij w odpowiedzi SMS o treści STOP na numer 84787 w celu rezygnacji. Do 20 wiadomości na miesiąc.

23. Wyłączenie

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporu dotyczącego transakcji lub zaangażowania kogokolwiek na skutek korzystania z Serwisu („Spór”), użytkownik niniejszym zgadza się na wyłączenie odpowiedzialności FourKites, jej podmiotów powiązanych, spółek zależnych oraz odpowiednio ich dyrektorów, managerów, członków kadry kierowniczej, pracowników, agentów, wspólników lub akcjonariuszy, co-branderów, partnerów, następców prawnych oraz cesjonariuszy („Osoby Zwolnione”), oraz każdej z nich z osobna z tytułu powództwa, roszczeń lub podstaw do wniesienia powództwa a także pozwu, na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, jak również z tytułu wszelkich strat, szkód, kosztów lub wydatków, w tym, w szczególności kosztów sądowych oraz kosztów obsługi prawnej, które użytkownikowi mogłyby przysługiwać od Osób Zwolnionych, lub od jednej z nich, niezależnie od tego, czy są one znane lub nieznane, ujawnione lub nieujawnione, a które wynikają lub są związane w jakikolwiek sposób ze Sporem. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, użytkownik niniejszym zgadza się na wyłączenie praw przysługujących mu na podstawie Ustępu 1542 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia, który stanowi, że: „Ogólne wyłączenie nie obejmuje roszczeń, których wierzyciel nie zna lub nie podejrzewa ich istnienia na swoją korzyść w momencie dokonania wyłączenia, która będąc mu znane musiałyby zasadniczo wpłynąć na rozliczenie z dłużnikiem”.

24. Kontakt

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami odnośnie do wszelkich pytań dotyczących Serwisu. W tym celu należy kliknąć Wsparcie dla Aplikacji w Ustawieniach w Aplikacji CarrlierLink, wysłać email na adres [email protected] lub zadzwonić na numer (888) 466-6958. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiadać na pytania użytkowników bezzwłocznie.